Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE
Her er du:
Forside >  Nyheder
Hvordan er reglerne for at flytte faste og ”løse” fridage i julen og andre dage?
- 11/12/20

Hvordan er reglerne for at flytte faste og ”løse” fridage i julen og andre dage?


Hvis din faste ugentlige fridag falder juleaften, så flyttes den faste fridag til en anden dag i samme uge.

Grundreglen den, at den faste fridag flyttes til en anden dag i samme uge. Sådan en flytning skal meddeles med mindst 1 måneds varsel.
 
Hvis du og menighedsrådet er enige om det, kan fridagen flyttes til en anden uge. Denne flytning sker uden yderligere kompensation.
 
Hvis menighedsrådet undtagelsesvis – altså hvis der er helt ekstraordinære grunde til at flytte den faste fridag (for eksempel deltagelse i kursus eller specielle anledninger i kirken) – så gælder reglen i §12 stk. 3. Igen er varslet mindst 1 måned. Her er der så 2 muligheder for kompensation:
  • enten gives der en erstatningsfridag i samme uge + 4 timers løn.
  • eller du kan vælge ikke at få erstatningsfridag, men i stedet 9 timers løn.
 
Reglerne om den løse fridag giver også af og til anledning til spørgsmål
Disse fridage er jo aftalt for, at vi som gennemsnit skal kunne have samme 5 dages arbejdsuge som det øvrige arbejdsmarked. Samt mindst 2 gange i kvartalet skal du have ”weekendfri”. Disse fridage skal planlægges og varsles med mindst 1 måneds frist.
 
Når der er under 1 måned til den aftalte fridag, kan den ikke flyttes! Der er fejlagtigt en del, der tolker den ”løse fridag” som én, der kan flyttes ”hvis der kommer noget”. Det er ikke tilfældet.  Du kan heller ikke pålægges rådighedstid eller snerydningsforpligtigelser på hverken faste eller ”løse” fridage.
 
Læs hele organisationsaftalen her
 
Uddrag af organisationsaftalen

§ 12. Arbejdsuge – gældende for gravere
Kirkefunktionæren har ret til 1 fast ugentlig fridag.
Stk. 2. I uger, hvor den faste fridag er sammenfaldende med en søgnehelligdag eller den 24. december, og den ansatte har tjenstlige forpligtelser, henlægges fridagen til en anden dag i samme uge, medmindre et andet tidspunkt aftales mellem menighedsrådet og kirkefunktionæren.
Cirkulærebemærkning til § 12, stk. 2:
Når den faste fridag flyttes i henhold til § 12, stk. 2 ydes der ikke godtgørelse i henhold til § 12, stk. 3.


Stk. 3. Menighedsrådet kan undtagelsesvis og med mindst 1 måneds varsel inddrage den faste fridag. For den inddragne fridag ydes kirkefunktionæren en godtgørelse svarende til 4 timers løn samt afholdelse af en erstatningsfridag. Erstatningsfridagen skal afholdes i samme uge, medmindre andet tidspunkt aftales mellem menighedsrådet og kirkefunktionæren. Kirkefunktionæren har dog ret til - i stedet for godtgørelsen og erstatningsfridagen - at vælge en godtgørelse svarende til 9 timers løn.
Cirkulærebemærkning til § 12, stk. 3:
Godtgørelsen svarende til henholdsvis 4 og 9 timers løn beregnes som henholdsvis 4/1924 og 9/1924 af graverens aktuelle, faste årsløn, dvs. af intervalløn, midlertidige tillæg og rådighedstillæg, eksklusiv pensionsbidrag.

Stk. 4. Ud over den faste fridag, jf. stk. 1, optjener kirkefunktionæren ret til én fridag pr. uge. Denne fridag kan lægges på forskellige ugedage, men skal mindst to gange i kvartalet lægges således, at kirkefunktionæren opnår to sammenhængende fridage lørdage og søndage, medmindre andet aftales mellem kirkefunktionæren og menighedsrådet. Menighedsrådet fastlægger tidspunktet for afholdelsen af fridagen efter drøftelser med kirkefunktionæren.
Cirkulærebemærkning til § 12, stk. 2-4:
Tidspunktet for afholdelse af (erstatnings-)fridagen skal være oplyst til kirkefunktionæren med mindst 1 måneds varsel.
Fridage kan ikke udskydes eller opspares til afholdelse i følgende kvartaler.

Ordningen indebærer, at kirkefunktionæren set over et kvartal har en 5 dages arbejdsuge. 
Til top