Sådan foregår et delegeretmøde

Delegeretmøderne er fagforeningens øverste beslutningsmyndighed. Her aflægges blandt andet regnskab og ændres vedtægter. Der er delegeretmøde i juni måned i lige år. Dermed er der delegeretmøde hvert andet år. 

Hvordan vælges de delegerede?

De delegerede vælges af afdelingerne på hver afdelings ordinære generalforsamling.

Hvem leder delegeretmødet?

Mødet ledes af formanden og næstformanden i FAKK.

Hvor mange delegerede kan afdelingerne vælge?

Afdelingerne kan vælge én delegeret for hver påbegyndte 30 medlemmer. Dog kan ingen afdeling have mindre end 2 delegerede.

Hvis man ikke er delegeret, kan man så se, hvad der foregår på delegeretmødet?

Ja, ethvert medlem af FAKK kan overvære delegeretmødet, men har ikke tale- og stemmeret, medmindre man deltager som delegeret.

Hvad foregår der på et delegeretmøde?

På delegeretmødet er der som udgangspunkt følgende dagsorden:

  1. Valg af 2 dirigenter
  2. Formandens beretning
  3. Regnskabsaflæggelse
  4. Indkomne forslag
  5. Valg
  6. Eventuelt

Hvordan foregår valgene?

Valgene afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Hver delegeret har én stemme.

På delegeretmødet vælges en formand, en næstformand, en kasserer, 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.

Hvordan behandles forslagene?

De forslag til vedtægtsændringer, som skal behandles på delegeretmødet, skal fremgå af indkaldelsen til mødet. 

Forslagene kan være stillet af en afdeling eller af hovedbestyrelsen.

Forslagene er skriftligt motiverede, og hvis et forslag har økonomiske konsekvenser, skal der også være et skøn over udgifterne.

På delegeretmødet kan forslagsstilleren begrunde forslaget mundtligt, og de delegerede kan debattere før afstemningen om forslaget.