Løn og tillæg til gravere

Procentreguleringen er fra 1. april 2024: 22,8067

Gravere

 

Interval løngruppe 1

Interval løngruppe 2

Intervalløn:
(grundbeløb pr. 31/3-2012)

269.025-321.112 kr. årligt
(Fikspunkt - se nedenfor)

262.132-334.218 kr. årligt
(Fikspunkt - se nedenfor)

Lønklasse

7-7450-101 Pension 15 %

7-7450-102 Pension 15 %  

Rådighedstillæg:
(se nedenfor)

Faste tillæg:
(pensionen beregnes i henhold
til den valgte lønklasse)

Pensionsbidrag (Sampension/STK):

15 %

15 %


Gravere ansat den 1. oktober 2009 eller senere skal aflønnes efter ovenstående. Gravere, som var ansat inden den 1. oktober 2009, overgik til aflønning efter ovenstående pr. 1. januar 2010. Tjenestemandsansatte gravere vedbliver at være tjenestemænd og skal aflønnes som tjenestemænd, se Løn og tillæg for tjenestemænd.

Lønnen aftales med den forhandlingsberettigede organisation og alle kirkefunktionærens faste løndele ekskl. rådighedstillæg angives indenfor intervallet. Det er hele den aftalte faste løn, der skal angives indenfor intervallet. Herudover kan der aftales midlertidige tillæg, funktionstillæg eller engangsvederlag.

Interval løngruppe 1 omfatter ansatte uden gartnerisk uddannelse.

Interval løngruppe 2 omfatter ansatte med gartnerisk uddannelse.

Interval Løngruppe 1:

  • Fikspunktet udgør kr. 269.025 (årligt grundbeløb pr. 31/3-2012) for ansatte i Øvrige land.

  • Fikspunktet udgør kr. 272.957 (årligt grundbeløb pr. 31/3-2012 for ansatte i Hovedstad.

Interval Løngruppe 2:

  • Fikspunktet udgør kr. 275.239 (årligt grundbeløb pr. 31/3-2012) for ansatte i Øvrige land.

  • Fikspunktet udgør kr. 288.345 (årligt grundbeløb pr. 31/3-2012 for ansatte i Hovedstad.

Hovedstad: Hovedstadsområdet og Nordsjælland (stedtillægsområde V og VI)
Øvrige land: Resten af landet (stedtillægsområde II-IV). 

Rådighedstillæg ydes for at stå til rådighed efter organisationsaftalens § 11 og for forpligtelsen til at merarbejde indtil 20 timer i kvartalet i medfør af organisationsaftalens § 12, stk. 2. Gravere modtager desuden rådighedstillæg for at have en årsnorm for opgørelse af arbejdstiden. Rådighedstillægget gives desuden for forskudt arbejdstid. Ansatte som modtager rådighedstillæg, kan ikke modtage natpenge efter organisationsaftalens § 11, stk. 3. Rådighedstillægget og merarbejdsforpligtelsen på 20 timer nedsættes forholdsmæssigt ved ansættelse på nedsat tid.

Rådighedstillægget til gravere udgør i årligt grundbeløb pr. 31/3-2012:

Kr. 11.100 Faste tillæg Rådi.till.graver 11.100 for at stå til rådighed i henhold til ovenstående

Kr. 19.700 Faste tillæg Rådi.till.graver 19.700 for at stå til rådighed i henhold til ovenstående og for praktisk kirketjeneste

Kr. 24.800 Faste tillæg Rådi.till.graver 24.800 for at stå til rådighed i henhold til ovenstående, for praktisk kirketjeneste, og når der endvidere påhviler den ansatte særlige faste fremmødeforpligtelser.

De regulerede beløb pr. 1/4-2024 fremgår af tabellen nedenfor.

Med hensyn til anvisning af fx bidrag til Forenede Gruppeliv, konvertering af pension til løn ved 70 år, anvisning af engangsvederlag og merarbejde mv. henvises til FLØS-vejledninger, FLØS-nyt og nyheder som findes på Den Digitale Arbejdsplads (DAP’en) under Stifternes Løncenter for Menighedsråd samt på FLØS-supportforum.

Stillingstype

Grundbeløb pr. 31/3-2012

Beløb inkl. procentregulering pr. 1/4 2022

Graver, LG1, bund

kr. 269.025

kr. 330.381,00

Graver, LG1, top

kr. 321.112

kr. 394.347,00

Graver, LG2, bund

kr. 262.132

kr. 321.916,00

Graver, LG2, top

kr. 334.218

kr. 410.442,00

Graver, LG1, fikspunkt Øvrig land

kr. 269.025

kr. 330.381,00

Graver, LG1, fikspunkt Hovedstadsområdet

kr. 272.957

kr. 335.209,00

Graver, LG2, fikspunkt Øvrig land

kr. 275.239

kr. 338.012,00

Graver, LG2, fikspunkt Hovedstadsområdet

kr. 288.345

kr. 354.107,00

Graver, rådighedstillæg

kr. 11.100

kr. 13.631,54

Graver, rådighedstillæg

kr. 19.700

kr. 24.192,92

Graver, rådighedstillæg

kr. 24.800

kr. 30.456,06

Bliv medlem af FAKK