Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE

Graver ved Blovstrød Kirke

Stillingen som graver ved Blovstrød Kirke, Allerød Kommune, er ledig pr. 1. januar 2020 eller snarest derefter.

Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Stillingen som graver er et ansvarsfuldt og virksomt job, hvor du får mulighed for at strukturere og planlægge din egen arbejdsdag. Du har ansvaret for drift og vedligehold af Blovstrød kirkegård og arealerne omkring. Der må påregnes sæsonudsving i arbejdstiden. 
En helhedsplan for kirkegården er under udarbejdelse, og du får derfor mulighed for at være en del af dette spændende projekt.

Graveren varetager følgende opgaver:
-Daglig drift og vedligehold af vores velholdte kirkegård
-Planlægning af eget og gravermedhjælpers arbejde. 
-Løbende dialog med kirkegårdens brugere og anvisning af gravsteder.
-Administration af kirkegården. Forhåndskendskab til Brandsofts kirkegårdssystem vil være en fordel. Den administrative del udgør cirka 20 procent af stillingen. 
-Pedel-lignende opgaver med bygningerne omkring kirken. 
-Kirketjeneste som afløser ved oldfruens ferie
 
Vi forventer, at du:
- har interesse i kirkens arbejde og gerne en grøn baggrund
- er kirkens positive ansigt udadtil 
- kan arbejde selvstændigt inden for de af menighedsrådet givne rammer 
- er fleksibel og har flair for planlægning og organisering
- kan varetage kirkegårdens administration digitalt
- har evne til at møde medmennesker i både glæde og sorg 
- har gode samarbejdsevner og lyst til at indgå i et positivt samarbejde med de øvrige medarbejdere, præster og menighedsråd
- helst har den obligatoriske graveruddannelse eller alternativt er interesseret i at gennemføre de fem ugers uddannelse inden for de første to ansættelsesår

Vi tilbyder:
- et selvstændigt og udfordrende job med udviklingsmuligheder
- et godt kollegialt samarbejde med sognets to præster, gravermedhjælper, organist, kirkesanger og oldfrue. 
- et arbejde i et sogn med stor tilflytning og høj aktivitet
- mulighed for at være med til at udvikle og fremtidssikre kirkegårdens tilbud og udtryk
 
Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S-fællesoverenskomsten) og Organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og Forbundet af Kirke – og Kirkegårdsansatte og det tilhørende protokollat for gravere.

Aftalerne kan ses på http://www.folkekirkenspersonale.dk.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og FAKK.
Der er 3 måneders prøvetid.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer samt børneattest.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kirkeværge Tage V. Andersen på telefon 20 14 95 10. Ansøgningen med relevante bilag sendes til menighedsrådets fortrolige postkasse via mail: 7449fortrolig@sogn.dk
 
Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest 15. februar 2020 kl. 12.00.
Til top