Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE

Ledig stilling: Graver og kirketjener

Stillingen som graver og kirketjener ved Gødvad Sogn, Silkeborg Kommune, er ledig pr. 1. april 2019, da vores nuværende graver har søgt nye udfordringer.

Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Graveren varetager følgende opgaver:
 • Daglig drift og vedligehold af vores velholdte kirkegård
 • Daglig vedligeholdelse og rengøring af sognets to kirker, Gødvad Kirke og Dybkær Kirke
 • Planlægning af eget og gravermedhjælpers arbejde
 • Kirkelige handlinger og gudstjenester
 • Løbende dialog med kirkegårdens brugere
 • Administration
 • Koordinering med sognets øvrige ansatte og menighedsråd
 
Vi forventer, at du:
 • har interesse i kirkens arbejde
 • er kirkens positive ansigt udadtil ved gudstjenester og andre arrangementer i kirken
 • kan arbejde selvstændigt og er fleksibel
 • har flair for planlægning og organisering
 • kan varetage kirkegårdens administration digitalt
 • har evne til at møde medmennesker i både glæde og sorg i livet
 • har gode samarbejdsevner og lyst til at indgå i et tæt samarbejde med de øvrige medarbejdere, præster og menighedsråd
 • har den obligatoriske graveruddannelse eller er interesseret i at gennemføre de fem ugers uddannelse indenfor de første to ansættelsesår
 
Vi tilbyder:
 • et selvstændigt og udfordrende job med udviklingsmuligheder
 • et godt kollegialt samarbejde med sognets to præster, tre kordegne, gravermedhjælper, organist, kirkesanger, sognegårdsvært og kirke- og kulturmedarbejder
 • et arbejde i et sogn med stor tilflytning og høj aktivitet
 • mulighed for at være med til at udvikle og fremtidssikre kirkegårdens tilbud og udtryk
 
Begge kirker har installeret automatisk ringeanlæg. Se mere om sognet på www.goedvadsogn.dk
 
Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S-fællesoverenskomsten) og Organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og Forbundet af Kirke – og Kirkegårdsansatte og det tilhørende protokollat for gravere.

Aftalerne kan ses på http://www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte gravere her ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.
Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for gravere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 1, da der ikke er krav om gartnerisk uddannelse.
Årslønnen aftales indenfor intervallet
289.194 kr. –345.186 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt kr. 289.194.
Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.176 (nutidskroner). Såfremt stillingen indplaceret i løngruppe 2, aftales årslønnen inden for intervallet 281.785 kr. – 359.275 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt kr. 295.874 (nutidskroner).

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og FAKK.

Der er 3 måneders prøvetid.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer samt børneattest.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Kirsten Vinther tlf. 21811514. Alternativt ved formand Allan Danielsen-Boe tlf. 30381001. Ansøgningen med relevante bilag sendes til menighedsrådets fortrolige postkasse via mail: 8606fortrolig@sogn.dk eller til Gødvad Menighedsråd, Arendalsvej 1, 8600 Silkeborg.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest 20. februar 2019.

Jobsamtale vil finde sted den 25. februar 2019.
Til top