Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE

Graver – tidsbegrænset ansættelse

Bandholm sogn menighedsråd søger snarest muligt en graver til en tidsbegrænset stilling frem til 1. oktober 2022.
 
Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Du skal sammen med pt. 1 deltidsansat gravermedhjælper varetage vedligehold og driftaf kirke og kirkegård samt tjenesterne kirken. Derudover skal du være med til at forbe-rede og deltage i øvrige arrangementer i kirken.

Foruden sognepræsten er der ansat en organist og en kirkesanger.

Graveren skal varetage følgende opgaver:
  • Varetage og være ansvarlig for kirkegårdens vedligeholdelse, gravfæstelser m.m.
  • Kirketjeneste ved kirkelige handlinger.
  • Administration af kirkegården.
  • Arbejdstilrettelæggelse i samarbejde med gravermedhjælperen.
  • Rengøring og tilsyn af kirke, kirkegård samt tilhørende bygninger.
Sognet er et aktivt lokalsamfund beliggende på Midtlolland med et rigt foreningsliv.

Kirken har installeret automatisk ringeanlæg.

Vi forventer, at du:
  • Du har en positiv indstilling til arbejdet, såvel fysisk som psykisk.
  • Du er udadvendt og møder folk med et smil på kirkegården og i lokalsamfundet
  • Er indstillet på at give vore kirkegængere en god oplevelse.
  • Har kendskab til IT på brugerniveau.
  • Har gode samarbejdsevner og lyst til at indgå i et tæt samarbejde med menig-hedsrådet og det øvrige personale.
Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og OffentligAnsattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med ker-neopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundetaf kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk
 
Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandssta-tus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering afstillingen.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 1, da der ikke er krav om gartnerisk uddannelse.
Årslønnen aftales indenfor intervallet 305.102,33 kr. – 364.174,40 kr. (nutidskroner).Fikspunktet er årligt kr. 305.102,33 kr.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 22.341,85 kr.(nutidskroner).

Menighedsrådets forslag til lønniveau er 305.102,33 kr. årligt ved ansættelse på 37 ti-mer (nutidskroner).

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og FAKK.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til formanden for menig-hedsrådet Gitte Arvegaard på telefonnummer 29 71 91 64.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til 7666fortrolig@sogn.dk
 
Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 5. august 2022

Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler i uge 32 eller 33.

Annonce ID på jobnet: 5643717
Til top