Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE
Her er du:
Forside >  Nyheder
OBS - Frist for eventuelle omvalg af seniorordning den 1. oktober
- 12/09/22

Seniorordning i folkekirken.

Der er frist for de ansattes eventuelle omvalg fra udbetaling af bonus til enten fridage eller pensionsbidrag den 1. oktober.

I 2022 vil menighedsrådene ikke kunne indtaste dette omvalg decentralt, men skal i stedet indberette dette til FLØS. Indberetningen skal ske på en særlig blanket, som er udarbejdet af FLØS og som kan findes i FLØS-supportforum.
Blanket til omvalg af seniorbonus for 2022 kan også hentes her


Kort om seniorordningen

For at fastholde seniorer på arbejdsmarkedet er der iværksat en række indsatser, der skal understøtte et godt seniorarbejdsliv. Formålet er at give ældre medarbejdere mulighed for at tilrettelægge arbejdslivet, så det i højere grad passer til den enkeltes behov, og det dermed bliver attraktivt at fortsætte i beskæftigelse.

Aftalerne om seniorindsatser er indgået på centralt niveau mellem overenskomsternes parter, men skal udmøntes på lokalt niveau.

En aftale om en seniorordning er frivillig og såvel medarbejderen som menighedsrådet kan på hvilket som helst tidspunkt tage initiativ til den, og aftalen afstemmes efter forholdene på arbejdspladsen og den enkelte ansattes forhold. Det er forholdende på den lokale arbejdsplads, der har betydning for mulighederne for at indgå en aftale om en seniorordning. Forhold, som fx at der er flere ansatte inden for samme stillingskategori, overvejelser om fastholdelse, eller at man har vanskeligheder med at rekruttere, kan have indvirkning på, om der kan opnås enighed om en seniorordning.

Vilkårene aftales med medarbejderen og skrives ind i en aftale, som indgås mellem menighedsrådet og den forhandlingsberettigede organisation eller dennes repræsentant.


Seniorbonus har medarbejderen ret til

Ved overenskomstforhandlingerne i 2021 blev det aftalt, at ansatte i folkekirken har ret til en seniorbonus fra det år, de fylder 62 år. Ordningen gælder for personer ansat efter overenskomst/organisationsaftale eller på tjenestemands og tjenestemandslignende vilkår.

Ordningen træder i kraft fra den 1. april 2022, men det er aftalt, at ordningen gælder for hele kalenderåret 2022. Ansatte, som fylder 62 (eller mere) i løbet af 2022, har således ret til seniorbonus. Ordningen giver ret til en bonus på 0.8 %. Grundlaget beregnes som løn og løbende tillæg, samlet pensionsbidrag, bidrag til tjenestemandspension og arbejdsgivers bidrag til ATP livslang pension.


Konvertering til seniordage

Den ansatte kan i stedet for at få udbetalt seniorbonus vælge at konvertere den til 2 seniordage, som placeres efter aftale med menighedsrådet.

Den ansatte skal hvert år inden 1. oktober i det år, der ligger forud for året, hvor seniordagene skal afholdes meddele menighedsrådet, at man ønsker seniorbonussen konverteret til seniordage. Valget træffes af den ansatte for ét år ad gangen.

Dagene placeres af menighedsrådet efter drøftelse med den ansatte. Den ansattes ønsker skal så vidt muligt imødekommes. En seniordag for en ansat på fuld tid svarer til 7,4 timer, for deltidsansatte nedsættes timetallet forholdsmæssigt. Seniordage afholdes i udgangspunktet som hele eller halve dage, men er der enighed om det, kan de afvikles som enkeltstående timer.


Konvertering til pensionsbidrag

Den ansatte kan i stedet for at få udbetalt seniorbonus vælge at konvertere til et ekstraordinært pensionsbidrag. Den ansatte skal hvert år inden 1. oktober i det år, der ligger forud for året, hvor det ekstraordinære pensionsbidrag skal indbetales, meddele menighedsrådet, at man ønsker seniorbonussen konverteret til pension. Valget træffes af den ansatte for ét år ad gangen.

Den ansatte skal give besked om, hvilken pensionsordning bidraget skal indbetales til. Såfremt den ansatte ikke giver anden besked, indbetales bidraget til den pensionsordning, der følger af ansættelsesforholdet. For tjenestemænd indbetales bidraget i sådanne tilfælde til den supplerende pensionsordning, der er tilknyttet ansættelsen.

Se cirkulæret om seniorordningen her

Se cirkulæret om seniorbonus her

Hent vejledningen fra FSU om seniorbonus her


Se cirkulæret om frivillig fratræden her

Læs om regler medarbejdermøder, MUS og personalepolitik.

Bekendtgørelse om medarbejdermøder i folkekirken og om valg af medarbejderrepræsentant i menighedsrådene

Cirkulære om medarbejderudviklingssamtaler og kompetenceudvikling for kirke- og kirkegårdsfunktionærer m.v.

Forslag til personalepolitik for kirkefunktionærer 
Til top