Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE
Her er du:
Forside >  Nyheder
Nyt fra Folkekirkens Arbejdsmiljøråd
- 28/05/19

Nyt fra Folkekirkens Arbejdsmiljøråd

Kravet om udarbejdelse af skriftlige arbejdspladsbrugsanvisninger ophæves den 1. juli 2019. 
I skal derfor ikke længere udarbejde det skriftlige tillægsblad, til sikkerhedsdatabladene, for jeres kemiske produkter.

Det administrative krav bortfalder derfor.

Men i stedet skal I foretage en kemisk risikovurdering af de stoffer og materialer i anvender, både i kirkens lokaler, samt på kirkegårdene. Den kemiske risikovurdering er en række ekstra forhold, der skal inddrages i APV-arbejdet, når der er farlig kemi på arbejdspladsen. Det betyder, at I stadig skal være bekendt med hvilke sikkerheds- og sundhedsfarer der er forbundet med de enkelte produkter i anvender. Arbejdspladsvurderingens del om stoffer og materialer skal være skriftlig og tilgængelig for de ansatte.

I skal stadig sørge for, at I har og anvender de egnede værnemidler der anbefales i databladene. I skal vide hvad det er, I har med at gøre, inden I anvender et kemisk produkt.
Samtidig vil der blive sat et øget fokus på oplæring og instruktion, fordi det i mange situationer er arbejdsgiverens manglende instruktion af medarbejderen i den konkrete arbejdssituation, der kan medføre et arbejdsmiljøproblem.
Arbejdsgiveren skal sikre, at de ansatte, der arbejder med eller udsættes for stoffer og materialer, modtager en effektiv og tilstrækkelig oplæring og instruktion, som baseres på arbejdspladsvurderingen.

Oplæringen og instruktionen skal omfatte:

1) de farlige stoffer og materialer, der findes på arbejdspladsen, herunder stofferne eller materialernes navn, faremærkning, risici ved arbejde med og udsættelse for dem, relevante grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering og andre anvisninger

2) hvordan stoffer eller materialer håndteres, bruges og opbevares sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder eventuelle anvendelsesbegrænsninger

3) korrekt brug af sikkerhedsforanstaltninger under arbejdet, herunder værnemidler og disses placering på arbejdspladsen

4) sikkerhedsforanstaltninger ved uheld, f.eks. brand, spild og lignende

5) bortskaffelse af stoffer og materialer samt værnemidler efter endt brug og øvrig håndtering af affald, herunder særligt mærket affald.

Oplæring og instruktion skal gennemføres inden arbejde med farlige stoffer og materialer, eller inden der er risiko for udsættelse for farlige stoffer og materialer, og gentages jævnligt. Instruktionen er mundtlig og understøttes af skriftligt materiale, når der arbejdes med eller er risiko for udsættelse for særligt farlige stoffer og materialer, ved særligt komplicerede arbejdsprocesser og forhold.

Oplæring og instruktion skal foretages på ny, hvis der sker væsentlige ændringer, herunder hvis der er tale om en ny aktivitet eller skiftende omstændigheder.

Arbejdsgiveren skal sikre, at de ansatte og deres repræsentanter har adgang til sikkerhedsdatabladene.  
Arbejdsgiveren skal desuden sikre, at arbejdsmiljøorganisationen underrettes om relevante grænseværdier for de farlige stoffer og materialer. I virksomheder, hvor der ikke skal oprettes arbejdsmiljøorganisation, skal de ansatte på tilsvarende måde underrettes.
  
Til top