Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE
Her er du:
Forside >  Nyheder
10.000 kr. fra omstillingsfonden til efteruddannelse
- 13/08/18

VEU-omstillingsfond

Faglærte og ufaglærte medarbejdere får med omstillingsfonden mulighed for at opnå et kvalifikationsløft ved at deltage i akademi- og diplomuddannelser. Der er mulighed for at få op til 10.000 kr. årligt.
Der afsættes årligt 65 mio. kr. i fonden til deltagerbetaling i forbindelse med efter- og videreuddannelse, hvor medarbejdere i deres fritid eller arbejdstid (efter aftale med arbejdsgiver) kan deltage i offentligt godkendte akademi- og diplomuddannelser og dermed opnå et egentligt kvalifikationsløft i form af ECTS-point. 

Der kan gives støtte til deltagerbetaling til uddannelsesmoduler på maksimalt 10.000 kr. pr. person årligt, og midlerne uddeles efter først til mølle-princippet.
Udbydere og målgruppe
Den konkrete målgruppe er faglærte og ufaglærte i beskæftigelse, som tilmelder sig uddannelsesmoduler fra akademi- og diplomuddannelser. Procedure for kursisternes tilmelding
Tilskud fra omstillingsfonden søges i forbindelse med den normale tilmelding til et uddannelsesmodul hos de videregående uddannelsesinstitutioner, som udbyder akademi- og diplomuddannelser. 

Kursister inden for målgruppen for omstillingsfonden opkræves ikke deltagerbetaling på op til 10.000 kr. pr. år - dog kun så længe, at uddannelsesinstitutionens årlige del af midlerne i omstillingsfonden endnu ikke er opbrugt. Midlerne fordeles som nævnt ovenfor efter først til mølle-princippet.
I forbindelse med kursisternes tilmelding skal uddannelsesinstitutionerne sikre, at:
  • at kursisten er en del af målgruppen for omstillingsfonden,
  • at tilskud til den enkelte kursist ikke overstiger 10.000 kr. om året samt
  • at institutionen fortsat har midler tilbage i fonden.
Såfremt en kursist søger om flere moduler, der samlet overstiger de 10.000 kr., skal beløbet, der overstiger 10.000 kr., faktureres kursisten.
Tro- og loveerklæring fra kursisten
Kursisten skal ved tilmelding til et uddannelsesmodul på tro og love oplyse om vedkommende:
  • er enten faglært eller ufaglært (og ikke har en videregående uddannelse),
  • er i beskæftigelse og
  • har modtaget midler fra fonden tidligere fra andre institutioner i samme kalenderår (og i givet fald hvor meget).
Fordeling af trækningsret på omstillingsfonden
Trækningsretten på omstillingsfonden fordeles mellem uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet efter en fordelingsnøgle beregnet på baggrund af aktivitet på uddannelser omfattet af ordningen blandt målgruppen de foregående tre år. Af beløbet er der endvidere reserveret en pulje til aktivitet hos uddannelsesinstitutioner, der enten ikke har haft eller havde meget begrænset aktivitet blandt målgruppen på akademi- og diplomuddannelser. Disse uddannelsesinstitutioner, der kan udbyde akademi- eller diplommoduler, men som ikke er blevet tildelt deres egen pulje, har trækningsret fra den reserverede pulje.

Generelle spørgsmål om omstillingsfonden sendes til Styrelsen for Forskning og Uddannelse på veutrepart@ufm.dk

Konkrete spørgsmål om tilmelding og specifikke kurser bedes rettet til de enkelte videregående uddannelser.

Baggrund for aftalen
Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i efteråret 2017 en trepartsaftale om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse. Aftalen skal styrke aktiviteten på offentligt udbudt voksen-, efter- og videreuddannelse. I aftalen indgår bl.a. oprettelse af en omstillingsfond under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Læs om uddannelserne og ansøgning her
 
Til top