Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE
Her er du:
Forside >  Nyheder > Faglig Sekretær

Benny RosenqvistFaglig Sekretær Benny Rosenqvist

Er du ledende graver, eller arbejder du sammen med én ledende graver?
 
Hvad er en ledende graver og hvordan forholder man sig, hvis man har en sådan stilling eller, skal arbejde sammen med én i en stilling som ledende graver.

Først skal vi have rettet en misforståelse, en ledende graver er leder af andre gravere, der hver især har den selvstændige tilrettelæggelse af det daglige arbejde på den kirkegård man har ansvar for. Man er ikke ledende graver, fordi man har beføjelser i henhold til en eller flere gravermedhjælpere, så er man stadig graver.

Har du en stilling som ledende graver, eller er du på vej dertil, så skal du sikre dig at alle vilkår er på plads så der ikke senere opstår unødige misforståelser, altså skal du have et ansættelsesbevis hvoraf det fremgår du er ledende graver og dernæst en stillings – og arbejdsbeskrivelse, hvoraf det fremgår, hvilke arbejds- og ansvarsvilkår der er tilknyttet stillingen. I skal ligeledes sikre jer at det er koordineret i forhold til stilling- og ansvarsbeskrivelsen for den enkelte graver som skal indgå i samarbejdet.

Det er altid vigtigt at få forventningsafstemt med hinanden og få lavet en kortlægning af de kompetencer der er til stede både hos den ledende graver og hos de gravere der ellers er tilknyttet. På den måde kan alle resurser bringes i spil i samarbejdet og dette forhåbentligt til gavn og inspiration for alle parter.

Hvad siger protokollatet for gravere?
Af det protokollat man som graver er omfattet af, fremgår det blandt andet af § 1. Kirkefunktionærer med kerneopgaver som graver defineres som den der varetager og er ansvarlig for kirkegårdenes vedligeholdelse, gravfæstelser m.m.
Med tanke på ovennævnte og med henvisning til protokollatet er det vigtigt at forstå, at en ledende graver kan have en række beføjelser og ansvarsområde som har betydning for den enkelte graver, beføjelser og ansvar som, enten tidligere har været hos kontaktpersonen eller hos graveren. Det kan være indkøb, ferieplanlægning, arbejdsplaner, nogle administrative opgaver, vikarfastsættelse ved sygdom/ferie og koordinering af den fælles indsats der skal ydes på de forskellige kirkegårde i samarbejdet m.m. Det er dog væsentligt at slå fast, at den daglige tilrettelæggelse af arbejdet på den enkelte kirkegård fortsat ligger inde under den graver der er ansat der. For FAKK er det lige så væsentligt at slå fast, at vi ikke kan anbefale at samle alle dele af det administrative arbejde hos den ledende graver. Vi mener ligeledes at den daglige kontakt med den enkelte bruger skal lige på den kirkegård og hos den graver der er tilknyttet, det skaber den nødvendige afveksling i arbejdet og en tilgængelighed for brugeren der ikke er uvæsentlig i det daglige.

God fornøjelse med samarbejdet og er du/I, i tvivl er I altid velkommen til at rette henvendelse til FAKK

Med venlig hilsen
Benny Rosenqvist
Faglig sekretær


Hvis mødet kan have ansættelsesretlige konsekvenser!

Vi får desværre i øjeblikket en del henvendelser fra medlemmer, som er blevet indkaldt til møde uden en dagsorden og uden angivelse af, hvem der deltager i mødet. I skal ikke deltage i den typer af møder, alle bør vide hvad mødet handler om af flere årsager, dels så man kan være forberedt og dels hvis man skulle ønske at have en bisidder med eksempelvis fra den faglige organisation. I al beskedenhed, er vi af den opfattelse, at vi som din faglige organisation er bedst i stand til at vejlede dig, således at der træffes for dig, de rigtige beslutninger. Altså kan vi ikke anbefale du deltager i møder der kan have ansættelsesretlige konsekvenser uden at du har en bisidder med, så derfor kontakt altid FAKK, hvis du har en fornemmelse af, at det er hvad mødet kommer til at handle om og forlang altid en mødeindkaldelse med dagsorden og med en angivelse af, hvem der deltager i mødet.

Med venlig hilsen
Benny Rosenqvist
Faglig sekretær


Afregning af fratrædelsesgodtgørelser.

Vi har igennem længere tid desværre måtte indgå flere fratrædelsesaftaler end nogensinde før, dette skyldes mange forskellige årsager som vil være for kompliceret at komme ind på her. Mange af disse fratrædelsesaftaler indeholder bestemmelser for, hvorledes fratrædelsen skal finde sted og på hvilke vilkår. I rigtige mange af aftalerne er der indgået en aftale om, at der skal udbetales en fratrædelsesgodtgørelse sammen med den sidste lønudbetaling. Denne fratrædelsesgodtgørelse skal udbetales jævnfør funktionærloven. Vi oplever trods det er aftalt og protokolleret med parternes underskrift, at godtgørelsen ikke kommer til udbetaling, dette er alene menighedsrådets ansvar at det sker og skulle du være en af de uheldige der er blevet udsat for denne form for sjusk, skal du straks rette henvendelse til FAKK og vi vil gøre krav gældende på vegne af dig.
 
Med venlig hilsen
Benny Rosenqvist
Faglig sekretær


Status på lønforhandling 2014/2015

I sekretariatet behandler vi lige nu, alle de tilbage meldinger vi har fået på vores oplæg til lønforhandlinger. De er delt op i tre forskellige ”bunker”, accept, delvis accept og afslag. Dem som menighedsrådne har accepteret skal der nu laves en lønaftale på, dem er der heldigvis en del af og dem ekspederer vi løbende.
De to andre grupper kan naturligvis give anledning til en længere sagsbehandling, som kommer til at række ind i det første kvartal af 2015, idet der kan være flere forhandlinger med menighedsrådet eller forhandlinger der skal fortsættes i stiftet. Under alle omstændigheder, skal vi nok kontakte dig så snart vi har fat i din lønforhandling og vi må bede om forståelse for, at det tager den tid det tager og sagerne ikke kan behandles hurtigere af, at du telefonisk rykker for et svar.
Du vil senest i første kvartal af 2015 få svar på din lønforhandling.
 
Med venlig hilsen
Sekretariatet
Benny Rosenqvist
Faglig sekretær


Pas på derude!

Det kan måske virke som en drastisk overskrift, ikke desto mindre mener jeg der er behov for denne advarsel.
Menighedsrådene har alle muligheder for, at anvende og bruge de regler og aftaler, der danner grundlag for vores område. Det er derfor både mærkværdigt og uforståeligt når det ikke sker. Jeg mener derfor der er behov for her, at præcisere, hvilke regler der skal overholdes ved blandt andet stillingsnedlæggelse og ændringer i stillingen.
Med de strammere krav til menighedsrådene, vedrørende øget effektivisering og stramning af de økonomiske resurser, kan der opstå et behov for nedlæggelse af stillinger eller samarbejde mellem flere kirkegårde, som kan afstedkomme et andet resurseforbrug. Forinden dette eventuelt sættes i værk, er det vigtigt at I som gravere har fået mulighed for, at få indflydelse på beslutningerne.
Dertil er der netop opsat en rækker regler og love som skal overholdes, både af et retmæssigt hensyn, men også set ud fra et etisk hensyn.
Forvaltningslovens § 19. beskriver, at der skal gennemføres en partshøring og du vil som graver have krav på at blive hørt hvis din stilling tænkes nedlagt, sat ned i tid eller anden væsentlig ændring. Denne høring skal ske inden den endelige beslutning træffes og det er vigtigt at understrege, altså kan det ikke accepteres, at beslutninger træffes før forvaltningsloven er overholdt.
Indkaldes du til et møde, vedrørende ændringer af dine arbejdsvilkår, skal det ske skriftligt og med en dagsorden for mødet og dernæst, skal der skrives et referat af mødet. Det kan måske virke absurd, at skulle skrive det her, men desværre virkeligheden har erfaret os, det er nødvendigt
Du skal aldrig indgå i en frivillig aftale om ændringer i din stilling, før du har været i kontakt med din faglige organisation.
 
Benny Rosenqvist
Faglig sekretær


Afskedigelse og hvad så?

Alt for mange gravere bliver udsat for, eller har været udsat for, afskedigelse igennem de seneste 2 år. I overenskomstsprog skelner vi imellem, ansøgt afsked og uansøgt afsked.

En ansøgt afsked giver som regel ikke de store problemer, idet man selv har ansøgt om at fratræde sin stilling.

En uansøgt afsked kan derimod volde store problemer og kan have store konsekvenser for den enkelte graver. Det er derfor vigtigt, at hvis du har en formodning om, at der hos dig er optræk til en afskedigelse, ja så skal du med det samme kontakte sekretariatet, så vi sammen kan få fundet frem til, hvordan vi bedst muligt kan hjælpe dig i den givende situation.
Selvom der kan være optræk til en afsked, kan det være, vi med råd og vejledning kan give nogle ideer til, hvordan der kan rettes op på situationen igen på din arbejdsplads. Alternativt kan vi tidligt indgå i en dialog med dit menighedsråd, således at vi kan få aftalt de bedste mulige vilkår i den givende situation.
Forinden en afskedigelse kan komme på tale, er der en række procedurer der skal være overholdt fra menighedsrådets side, herunder skal der foretages en partshøring jævnfør forvaltningsloven. Denne partshøring er det vigtigt at du reagere på og igen, eventuelt kontakter sekretariatet for at få råd og vejledning.
Der kan ikke foretages en afskedigelse af dig uden du er blevet hørt, altså skal du have mulighed for at give din version af forløbet forinden menighedsrådet kan træffe en afgørelse om at afskedige dig.
Først nå der foreligger en partshøring fra dig, kan der afsendes en eventuel opsigelse. En orientering om opsigelsen skal sendes til sekretariatet. Sekretariatet vurderer så herefter, om vi mener der er tale om en usaglig afsked og kan eventuelt anmode om en forhandling af sagen – vi vil under alle omstændigheder kontakte dig i denne periode.

Som du kan se af ovenstående er der en række procedurer der skal overholdes og vi vil i alle situationer kunne give råd og vejledning i den situation du nu befinder dig i.
Så husk altid at kontakte sekretariatet – det betaler sig !!!!

Benny Rosenqvist
Faglig sekretær

Ansættelsesbeviser

Vi skal stadig opfordre til, at I sender jeres ansættelsesbeviser ind til sekretariatet, således at vi kan gennemgå det for eventuelle fejl og mangler. Både ved nyansættelser og ved nuværende ansættelser er opfordringen gældende. Vi opdager desværre fortsat en del fejl og mangler ved vores gennemgang af de indsendte ansættelsesbeviser, lige fra forkert pensionstillæg til uklare forhold omkring tjenestested.
Der er stadig mange spørgsmål i forbindelse med ansættelsesbeviserne. Spørgsmålene må ofte besvares konkret, så derfor er I selvfølgelig velkomne til at ringe til sekretariatet for at få dem afklaret.
Der hersker en del usikkerhed om hvor bindende beviset er og derfor om man kan skrive det under uden at det er blevet godkendt.
Ansættelsesbeviserne blev indført i Danmark i 1993 for at opfylde et EU krav om at arbejdsgiverne var forpligtet til at oplyse de ansatte om de væsentlige forhold vedrørende ansættelsen. Hvad der anses som væsentlige forhold kan ofte diskuteres, men loven opregner 10 punkter som skal omtales og det er bl.a. navn og adresse på arbejdsgiver og den ansatte, arbejdsstedet, titel, lønnen, ferierettigheder og opsigelsesvarsler. Det er med andre ord ikke alle forhold ved ansættelsen der skal oplyses i ansættelsesbeviset.
Ansættelsesbeviset må derfor ikke forveksles med en kontrakt i klassisk forstand, som man kender det fra f.eks. en købekontrakt. Kontrakter er indenfor lovens rammer bindende for parterne ved deres underskrift. Det gælder ikke for ansættelsesbeviserne. Ved ansættelsesbeviserne bekræfter den ansatte med sin underskrift kun, at han har modtaget beviset.
Har arbejdsgiveren givet fejlagtige oplysninger i beviset kan fejlen efterfølgende rettes, idet den fejlagtige oplysning er ugyldig. En forkert lønindplacering der ikke følger overenskomsten kan f.eks. altid rettes med tilbagevirkende kraft. Et overenskomstbrud er stadig et overenskomstbrud selvom den ansatte har skrevet under på ansættelsesbeviset.
Det er altid rart at tingene er i orden når man skriver under, men vil menighedsrådet have en underskrift før du har haft tid til at tjekke og regne på alle oplysningerne, kan vi efterfølgende altid rette op på fejlen.
Det er på den anden side vigtigt, at beviserne bliver lavet og arbejdsgiverne kan idømmes en bod hvis det ikke sker. Bodens størrelse afhænger af hvilken indflydelse det manglende ansættelsesbevis har haft på den ansattes forhold.

Benny Rosenqvist
Faglig sekretær


Samarbejde

Ledelsesret og pligt !

Desværre får vi mange henvendelse i øjeblikket vedrørende menighedsrådenes måde, at udføre deres ledelses ret på. Mange af henvendelserne går på, at graverne bliver pålagt flere og flere arbejdsopgaver og derfor føler sig meget presset i det daglige arbejde, eller føler at de normale kerneopgaver i graverarbejdet ikke kan udføres på samme måde som tidligere og det er utilfredsstillende. Mange af graverne giver udtryk for, at de føler beslutningerne bliver truffet hen over hovedet på dem og de ikke længere har indflydelse på deres arbejde.


Selvtilrettelagt arbejde

Forbundet skal gøre opmærksom på, at graveren har selvtilrettelagt arbejde og selvtilrettelagt arbejde ikke anfægter menighedsrådenes ledelses ret, men med ledelses ret følger os ledelses pligt og pligten til at lede sine medarbejder.
 
Hvis menighedsrådet træffer beslutninger som har betydning for dit arbejde som graver, bør de naturligvis spørge dig forinden de træffer en sådan beslutning – vi plejer at sige, at de skal træffe deres beslutning ud fra et oplyst grundlag, et oplyst grundlag som du som graver i forhold til pasning af kirkegården vil være den mest kompetente til at give menighedsrådet.

Årsnorm

Hvis menighedsrådet træffet beslutninger som pålægger dig, en anderledes måde at udføre arbejdet på, eller nye arbejdsopgaver, er det vigtigt at understrege, at du arbejder på en årsnorm på 1924 timer og med en gennemsnitlig arbejdsuge på 37 timer i en fuldtidsstilling. Så tilføres du nye arbejdsopgaver, må det alt andet lige betyde, at andre arbejdsopgaver bortfalder, eller der tildeles flere timer til pasning af kirkegården, eller i sidste ende betyde, at områder af kirkegårdsarbejdet ikke længere kan udføres på samme niveau som tidligere. Hvis det sidste gøre sig gældende er det netop her at ledelses retten og dermed pligten gør sig gældende og menighedsrådet skal derfor træffe de nødvendige beslutninger om hvad der ikke længere skal passes på samme niveau eller hvilke opgaver der skal bortfalde. Det er ligeledes menighedsrådenes opgave at udmelde disse beslutninger til brugerne af kirkegården, fordi mange af beslutningerne, kan få den betydning, at kvalitet på kirkegården falder og det bemærkes naturligvis af den enkelte bruger.
 
Afslutningsvis er det vigtigt at understrege, at du som graver har selvtilrettelagt arbejde og du skal ikke arbejde hverken mere eller mindre end det antal timer du får løn for.
 
Benny Rosenqvist
Faglig sekretær

Til top