Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE

Muligheden for seniorordning 

-Uddrag af pjecen "Senior - og fortsat på vej", som er udarbejdet af Personalestyrelsen og CFU i 2007
 
Såvel tjenestemandsansatte som ansatte under overenskomsten har muligheden for seniorordning på arbejdspladsen. Det er dog vigtigt at pointere, at der er tale om en mulighed og ikke et krav eller en rettighed. Rammerne for seniorordninger fremgår af aftalen om senior- og fratrædelsesordninger CIR nr. 9394 af 29/08/2011.
 
Der findes forskellige muligheder for aftale af seniorordning, men det afgørende er at arbejdsgiveren, altså menighedsrådet, ønsker at lave aftale om seniorordning.
En seniorordning kan etableres, når menighedsrådet vurderer, at det vil være muligt og hensigtsmæssigt. Etablering af en senior- eller fratrædelsesordning forudsætter altså en forståelse mellem graveren og menighedsrådet, idet ordningerne hviler på et frivillighedsprincip.
De økonomiske vilkår aftales mellem menighedsråd og graveren, som omfattes af ordningen. Det er i ordningen ikke tiltænkt, at forbundet skal indblandes. Først når der er lavet en aftale imellem graveren og menighedsrådet kan FAKK inddrages i forhold til at få aftalen nedskrevet samt eventuelt med hjælp i forhold til detaljer. Men en seniorordning er ikke betinget af FAKKs accept.
  
DE FORSKELLIGE MULIGHEDER DER KAN AFTALES:
 
BETALT FRIHED OG/ELLER FASTHOLDELSESBONUS:
Etablering af seniorordning med betalt frihed og/eller en fastholdelsesbonus forudsætter, at graveren er fyldt 62 år, når seniorordningen træder i kraft.
Menighedsrådet kan bevilge op til 1 dags frihed med løn pr. måned. Friheden kan afvikles som hele eller halve arbejdsdage, enkeltvis eller i sammenhæng, samt som enkelttimer. Menighedsrådet fastsætter efter drøftelse med graveren afviklingstidspunkt og/eller afviklingsbetingelser.
Menighedsrådet kan bevilge en særlig fastholdelsesbonus, som kommer til udbetaling, hvis den pågældende udskyder sin fratræden indtil et nærmere aftalt tidspunkt. Hvis ansættelsen ophører før det aftalte tidspunkt, bortfalder fastholdelsesbonussen. Som led i den lokale aftale kan der dog fastsættes særlige vilkår for så vidt angår afsked, som er begrundet i stillingsnedlæggelse/bevillingsmangel.
 
AFTRAPNING I TID:
Etablering af seniorordning med aftrapning i tid forudsætter, at graveren er fyldt 60 år, når seniorordningen træder i kraft, samt at graveren i sammenlagt 10 år har været ansat inden for staten og folkekirken mv. Arbejdstiden skal udgøre mindst 15 timer pr. uge efter nedsættelsen.
Menighedsrådet kan bevilge tjenestemænd og ansatte med tjenestemandspensionsret optjening af pensionsalder op til den hidtidige beskæftigelsesgrad. Der kan herudover indbetales pensionsbidrag til en evt. supplerende pensionsordning efter samme retningslinjer som anført for de overenskomstansatte. For overenskomstansatte mfl. med forsikringsmæssig pensionsordning kan menighedsrådet indbetale et ekstra pensionsbidrag, der højst må svare til forskellen mellem det aktuelle, samlede pensionsbidrag og det samlede pensionsbidrag ved den hidtidige beskæftigelsesgrad.
 
AFTRAPNING I JOB/CHARGE (RETRÆTE):
Etablering af seniorordning med aftrapning i job/charge forudsætter, at graveren er fyldt 55 år, når seniorordningen træder i kraft, samt at graveren efter ansøgning overgår til en lavere placeret stilling efter i de seneste 10 år at have været ansat på fuld tid i en stilling med ledelsesansvar eller arbejdsledelse. En seniorordning med retræte er ikke begrænset til ansatte i bestemte lønrammer
Menighedsrådet kan bevilge, at tjenestemænd og ansatte med tjenestemandspensionsret kan bevare retten til at få pension beregnet efter den hidtidige, højere pensionsgivende løn.
For overenskomstansatte mfl. med forsikringsmæssig pensionsordning kan menighedsrådet indbetale et ekstra pensionsbidrag, der højst må svare til forskellen mellem det samlede pensionsbidrag i den nye stilling og det samlede pensionsbidrag i den hidtidige stilling.
Der kan ydes et personligt, ikke-pensionsgivende tillæg, der højst må svare til forskellen mellem lønnen, ekskl. pensionsbidrag i den hidtidige stilling og lønnen, ekskl. pensionsbidrag i den nye stilling på tidspunktet for overgangen. Tillægget skal være fuldt aftrappet efter højst 3 år og skal aftrappes med mindst 1/3 for hver 12 måneder fra overgangen til den nye stilling. Tillægget bortfalder dog fra måneden efter, at graveren har opnået den til enhver tid gældende folkepensionsalder.
Hvis det er en forudsætning for seniorordningen, at graveren fratræder efter en periode på højst 7 år, kan der aftales en anden aftrapning end den i stk. 1 nævnte. Overgang til lavere løn kan ske på én gang eller ved gradvis aftrapning over en periode på højst 5 år.
 
De tre muligheder for aftale af seniorordning kan efter aftale kombineres, det vil sige at den ene mulighed ikke udelukker de andre.
 
Faglig Sagsbehandler Helle B. S. Simonsen

Cirkulære om aftale om senior- og fratrædelsesordninger nr. 9394 af 29/08/2011 kan læses her.
Til top