Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE

Cirkulære om tillidsrepræsentantordning

Cirkulære om en tillidsrepræsentantordning for gravere og visse kirkegårdsledere

Ved en provstitillidsrepræsentant forstås en person, der repræsenterer de i provstiet ansatte gravere og kirkegårdsledere, der er ansat i stillinger på tjenestemands- eller overenskomstvilkår, for hvilke Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte har forhandlingsretten.

Provstitillidsrepræsentanten vælges i hvert provsti af og blandt de ovennævnte personer. For at kunne vælges til tillidsrepræsentant, skal man have været ansat mindst 1/2 år i sin nuværende stilling. Har graveren/kirkegårdslederen tidligere været i ansættelse som graver/kirkegårdsleder ved en anden ansættelsesmyndighed, kan karensperioden bortfalde.

Det er tillidsrepræsentantens pligt som talsmand for de ovennævnte personer at gøre sit bedste for at fremme og vedligeholde rolige og gode samarbejdsforhold mellem gravere/kirkegårdsledere og menighedsråd, gravere/kirkegårdsledere og andre ansatte ved kirke og kirkegård samt gravere/kirkegårdsledere indbyrdes.

Tillidsrepræsentanten skal tillige påse, at bestemmelserne om sikkerhedsforanstaltninger samt arbejdsmiljømæssige forhold på kirkegårdene overholdes.

Som talsmand for provstiets gravere og kirkegårdsledere kan tillidsrepræsentanten over for menighedsrådene forelægge forslag, henstillinger og klager fra graverne og kirkegårdsledere samt optage forhandling med menighedsrådet om lokale spørgsmål.

Hovedreglen er, at tillidsrepræsentanthvervet skal varetages i fritiden ved omlægning af tjenesten eller, hvor der er mulighed herfor, ved tjenestebytning. Det påhviler såvel vedkommende menighedsråd som tillidsrepræsentanten at medvirke til en hensigtsmæssig løsning.

Såfremt varetagelsen af hvervet ikke kan ske ved omlægning eller bytning, kan menighedsrådet efter forhandling med tillidsrepræsentanten tillade fravær fra tjenesten uden lønafkortning i et antal arbejdstimer svarende til den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid i indtil 3 uger (for tiden 111 timer) på årsbasis.

Udgifter til nødvendig befordring ved varetagelsen af hvervet afholdes efter de for tjenestemænd gældende regler af kirkekassen i det sogn, hvor tillidsrepræsentanten er ansat, uanset om tillidsrepræsentantordningen måtte omfatte sogne i flere ligningsområder.

Læs hele cirkulæret her.
Til top