Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE

Ferielov pr. 1. september 2020.

Den 1. september 2020 træder den nye ferielov i kraft. Loven ændrer grundlæggende på perioderne for optjening og afvikling af ferie – fra forskudt ferie til samtidighedsferie.
Perioden for optjening af ferie går fra 1. september til 31. august og kaldes ferieåret. Perioden for afholdelse af ferie udgør ferieåret samt de fire måneder efter ferieårets afslutning. Denne periode på 16 måneder kaldes for ferieafholdelsesperioden og går således fra 1. september til 31. december i det efterfølgende år.
Det bemærkes, at der som hidtil optjenes 2,08 dages betalt ferie for hver måneds ansættelse, og at der dermed forsat optjenes 5 ugers betalt ferie om året.

Med den nye ferielov indføres en overgangsordning, som løber fra 1. januar 2019 til 31. august 2020.
Overgangen fra den nuværende til den nye ferielov indebærer, at ferie, der optjenes i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020, ”indefryses” (indefrysningsperioden). Ferien kan først udbetales til medarbejderen, når den pågældende når folkepensionsalderen eller forlader arbejdsmarkedet. Dog tidligst 1. oktober 2021. Til at forvalte og administrere de indefrosne feriemidler er der oprettet en særlig fond, Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler (Fonden).

Overgangsordningen, som løber fra 1. januar 2019 til 31. august 2020, ændrer ikke på, hvordan ferie blev optjent i kalenderåret 2018, og hvordan ferie afholdes i ferieåret 2019/2020. I det efterfølgende ferieår, som starter 1. maj 2020, vil der imidlertid være nogle særlige forhold, som arbejdsgiver og medarbejder skal være opmærksom på i forbindelse med planlægning af ferie i perioden fra 1. maj 2020 til 30. september 2020. Disse særlige forhold medfører, at man som arbejdsgiver og medarbejder med fordel allerede nu kan planlægge ferien i sommeren og efteråret 2020.

Hvad gælder for medarbejdere i løbende ansættelsesforhold?
Overgangsordningen ændrer ikke på, hvordan ferie kan holdes i perioden fra den 1. januar 2019 til den 30. april 2020.
Fra den 1. maj 2020 til 30. september 2020 er der en forkortet periode, hvor der er 16,64 feriedage til rådighed. Der er derved nok feriedage til at holde tre ugers sommerferie i sommeren 2020. Efter aftale mellem arbejdsgiver og medarbejder er det også muligt at overføre ferie ud over 4 uger fra det tidligere ferieår. En aftale om overførsel af ferie skal være indgået inden 30. september 2020. Det vil dog være hensigtsmæssigt, at aftalen om overførsel af ferie indgås tidligst muligt. Derudover er der mulighed for at holde særlige feriedage i perioden.
Udgangspunktet er, at ferie afholdes i hele dage, hvorfor der i den forkortede periode fra 1. maj til 30. september kan holdes 16 feriedage. Der er dog mulighed for, at medarbejderen efter aftale med arbejdsgiveren kan supplere de 16,64 feriedage op til 17 dage med anden frihed eller med egenbetaling. Derudover kan arbejdsgiveren vælge at varsle 17 feriedage til afholdelse. Dette forudsætter, at arbejdsgiveren betaler differencen på 0,36 feriedage. Dette kan fx være relevant i forbindelse med en virksomhedslukning.
Afholdelse af ferie i den forkortede periode (1. maj 2020 til 30. september 2020) sker efter de nuværende ferieregler frem til 31. august 2020. Ferie, der ikke er afholdt inden 1. september 2020, holdes efter reglerne i den nye ferielov. Arbejdsgiver kan dog varsle ferie til afholdelse i september 2020 efter de nuværende ferieregler. Dette gælder tillige for ferie overført fra tidligere år. Ferie, der ikke er afholdt senest 30. september 2020, overføres automatisk til afholdelse i den efterfølgende ferieafholdelsesperiode og afholdes efter de nye regler.
Ved overgangen til den nye ferielov er det muligt efter aftale at få udbetalt optjent ferie ud over 20 dage.
Efter overgangen til samtidighedsferie optjenes der som hidtil 2,08 feriedage per måned. Det betyder, at der i oktober 2020 kun er optjent 2,08 feriedage. Der er derfor behov for at indgå en aftale om overførsel af ferie, jf. ovenstående, hvis der planlægges med efterårsferie i oktober 2020. Det er også muligt at aftale ferie på forskud (se kapitel 5, begreber), ligesom der kan holdes særlige feriedage, som placeres efter aftale mellem medarbejder og arbejdsgiver.

Hvad gælder for medarbejdere, der tiltræder i overgangsperioden?
Medarbejdere, som ikke har optjent fuld ferie til afholdelse i det forkortede ferieår, kan i visse tilfælde holde fondsferiedage.
Fondsferiedage er fremskudt betaling af tilgodehavende feriemidler. Medarbejderen får derved udbetalt feriemidler på forskud, som fratrækkes i medarbejderens krav mod Fonden. Fondsferiedage er således et supplement til medarbejdere, der ikke har optjent fuld ferie i perioden 1. januar 2019 til 31. august 2019.
Muligheden for fondsferiedage gælder for medarbejdere:
  • som har optjent ferie i perioden 1. september 2019 til 31. december 2019,
  • og som optjener færre end 8,3 feriedage i perioden 1. januar 2019 til den 31. august 2019.
  • Det er muligt at holde op til 8,4 fondsferiedage. Dagene skal holdes i perioden 1. maj 2020 til 30. september 2020. Feriebetalingen udgør 12,5 pct. af lønindkomsten i optjeningsperioden, som er fra 1. september 2019 til 31. december 2019. Medarbejdere skal søge om fondsferiedage hos Fonden. Ved afholdelse af fondsferiedage holder medarbejdere ferie uden løn fra arbejdsgiveren. Det er op til den enkelte medarbejder, om den pågældende ønsker at holde fondsferiedage. Ligeledes kan arbejdsgiver varsle virksomhedslukket uafhængigt af, om en medarbejder ønsker at holde fondsferiedage.
  •  
Hvad gælder for medarbejdere, der fratræder i overgangsperioden?
Fratræder en medarbejder i overgangsperioden, enten til anden beskæftigelse eller for at gå på pension, er der i visse tilfælde særlige forhold, man skal være opmærksom på. Nedenstående skema beskriver, hvordan der skal afregnes tilgodehavende ferie ved fratrædelse i forbindelse med overgangsperioden 1. januar 2019 til 31. august 2020.
  Ferie optjent nu og frem til 31. august 2019 Ferie optjent fra 1. september 2019 og til 31. august 2020 Ferie optjent efter 1. september 2020 (hvor den nye ferielov er trådt i kraft)
Fratræden til anden beskæftigelse hos en ny arbejdsgiver Sædvanlig afregning af tilgodehavende ferie til FerieKonto Sædvanlig afregning af tilgodehavende ferie til FerieKonto, som afregner feriepengene til ”Fonden” Sædvanlig afregning af tilgodehavende ferie til FerieKonto
Udtræden af arbejdsmarkedet (Fx pensionering) Sædvanlig afregning af tilgodehavende ferie til medarbejderen Tilgodehavende ferie afregnes til FerieKonto, som afregner feriepengene til ”Fonden”.

Der kan tidligt ske udbetaling fra ”Fonden” til medarbejderen fra 1. oktober 2021
Sædvanlig afregning af tilgodehavende ferie til medarbejderen

Ved fratræden til anden beskæftigelse skal arbejdsgiver som sædvanlig afregne tilgodehavende ferie til Feriekonto. For ferie optjent i perioden fra 1. september 2019 til 31. august 2020 vil FerieKonto indbetale feriepengene til Fonden.
Udtræder en medarbejder af arbejdsmarkedet, skal arbejdsgiver afregne ferie til FerieKonto for den ferie, der er optjent i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020. Tilgodehavende ferie optjent ud over denne periode afregnes på sædvanlig vis til den pågældende medarbejder.

På det statslige område er der aftalt fem særlige feriedage om året til de statslige medarbejdere.
Det er ikke tilsigtet at ændre i reglerne for eller anvendelsen af særlige feriedage i forhold til tidligere. Optjenings- og afholdelsesperioderne vil være uændret både i overgangsperioden, og når den nye ferielov træder i kraft. De særlige feriedage vil derved forsat optjenes i kalenderåret og afholdes i perioden fra 1. maj til 30. april. Medarbejdere vil som hidtil tildeles 5 særlige feriedage 1. maj, som kan afholdes i perioden frem til 30. april året efter.

Læs meget mere, og se eksempler på forskellige måde på afholdelse af ferie her.
Til top