Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE

Valg af medarbejderrepræsentant

I følge menighedsrådslovens § 3 har en repræsentant for de kirkefunktionærer, der er ansat i den eller de menighedsrådskredse, menighedsrådet omfatter, ret til uden stemmeret – men med forslags og taleret - at deltage i rådets møder.

Ved fælles menighedsråd vælges der altså kun én medarbejderrepræsentant.

Alle ansatte kan vælges som medarbejderrepræsentant. Det er uden betydning, om vedkommende er ansat i en varig eller tidsbegrænset stilling, er vikar, eller ansat i en (lille) deltidsstilling. Bemærk dog, at en person, der er tidsbegrænset ansat, mister sin valgbarhed i den periode, hvor vedkommende er fratrådt. Der må derfor i givet fald på et medarbejdermøde vælges en ny medarbejdersrepræsentant for resten af funktionsperioden for medarbejdersrepræsentanten. Den fratrådte medarbejder genindtræder således ikke i medarbejderrepræsentanthvervet ved genansættelse i samme stilling.
Medarbejderrepræsentant vælges på et medarbejdermøde.

Valget af medarbejderrepræsentant sker ved stemmeflertal. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller ved ’brevstemme’. Medarbejderne bestemmer, hvorledes en eventuel afstemning skal finde sted (skriftlig afstemning eller håndsoprækning).
Medarbejderrepræsentanten vælges for et år ad gangen, og valget gælder, indtil nyt valg af medarbejderrepræsentant på næste års medarbejdermøde har fundet sted.

Der kan ikke vælges en stedfortræder for medarbejderrepræsentanten.

Medarbejderrepræsentanten er ikke særligt beskyttet mod afskedigelse.

Muligheden for at vælge en medarbejderrepræsentant er et tilbud til medarbejderne. Det er frivilligt, om de vil benytte det, hvilket betyder, at hvis ingen stiller op, bliver ingen valgt. Det er ikke muligt at give medarbejderrepræsentanten et honorar for at deltage i menighedsrådets møder. Gartneriarbejdere og gartnere på bykirkegårde samt gravermedhjælpere på landsbykirkegårde har dog en overenskomstmæssig ret til normal timeløn eller afspadsering 1:1 for at deltage, når menighedsrådsmødet ligger uden for normal arbejdstid.
 

Medarbejdermøder

Obligatorisk medarbejdermøde I bekendtgørelse nr. 1080 af 26.september 2014​​ er der fastsat nærmere regler om afholdelse af medarbejdermøder i folkekirken. Formålet med medarbejdermødet er at skabe et forum for gensidig orientering og dialog om væsentlige forhold, beslutninger og idéer af betydning for arbejdspladsen. Gensidig information og drøftelse har stor betydning for et godt samarbejde. Medarbejdermødet har derimod ingen besluttende myndighed, og på medarbejdermødet kan der hverken indgås aftaler, der forpligter menighedsrådet eller de enkelte ansatte.

Der skal afholdes mindst ét medarbejdermøde årligt.
Udover kontaktpersonen eller den, der varetage denne funktion, fx den daglige leder, skal også et valgt medlem af menighedsrådet og præsten/præsterne i sognet deltage i medarbejdermødet.
Andre valgte medlemmer har ret, men ikke pligt, til at deltage i medarbejdermødet. 
Det samme gælder for alle medarbejdere. Det er således uden betydning, om den enkelte medarbejder er fuldtids- eller deltidsbeskæftiget, og om der er tale om et varigt eller tidsbegrænset ansættelsesforhold. Medarbejdere, der er forpligtet til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder (geografisk fleksibilitet) har alene ret til at deltage i medarbejdermødet ved ansættelsesmyndigheden og altså ikke på de øvrige arbejdspladser, hvor de ellers har pligt til at gøre tjeneste.
Den tid, den enkelte ansatte bruger på at deltage i medarbejdermødet, betragtes som arbejdstid.
Det er menighedsrådet, der beslutter, hvornår i årets løb, medarbejdermødet skal holdes, fx i 2. kvartal, men det er kontaktpersonen eller en anden valgt repræsentant for menighedsrådet, der fastsætter tid og sted for medarbejdermødets afholdelse. Det er også denne, der leder mødet.
Det kan i øvrigt overvejes at holde medarbejdermøde forud for menighedsrådets budgetlægning, så medarbejderne får mulighed for at fremkomme med deres ønsker til nyanskaffelser. Menighedsrådet får hermed mulighed for at inddrage personalets ønsker i forbindelse med budgetlægningen.
Der skal gives meddelelse om, at der afholdes medarbejdermøde med 14 dages varsel. Meddelelsen skal indeholde en foreløbig dagsorden. Se nærmere herom nedenfor.
Det er menighedsrådets kompetence at beslutte, at der afholdes flere ordinære medarbejdermøder om året.
Et velfungerende lokalt samarbejde baseret på tillid, dialog og gensidig respekt forudsætter, at alle har kendskab til hinandens vilkår. Det kan derfor være hensigtsmæssigt, at der afholdes flere møder årligt end det ene lovpligtige.

Ekstraordinært medarbejdermøde
Hvis præsten/en af præsterne i sognet ønsker det, er der pligt til at afholde ekstraordinært medarbejdermøde.
Det samme gælder, hvis mindst to medarbejdere fra hvert sit forhandlingsområde ønsker det. De forhandlingsområder, der er nævnt i bekendtgørelsen er: Danmarks Kordegneforening, Dansk Organist og Kantor Samfund, Organistforeningen, Forbundet af Kirke- og kirkegårdsansatte, Dansk Kirkemusiker Forening, Foreningen af Danske Kirkegårdsledere, Danmarks Kirketjenerforening, HK, Kirkekultur.nu og 3F. Det vil sige, at der skal afholdes ekstraordinært medarbejdermøde, hvis fx kordegnen og kirketjeneren ønsker det. Derimod er der ikke pligt til at afholde ekstraordinært medarbejdermøde, hvis ønsket fremsættes af to kirketjenere. Der er heller ikke pligt til at afholde ekstraordinært medarbejdermøde, hvis ønsket fremsættes af to kirkemusikere (kirkesanger og organist under Dansk Kirkemusiker Forenings forhandlingsområde). Medarbejderne skal være tjenestemænd, ansat på tjenestemandslignede vilkår eller på overenskomstvilkår.
Endelig kan menighedsrådet beslutte, at der afholdes ekstraordinært medarbejdermøde.
Ekstraordinære medarbejdermøder afholdes i øvrigt efter de samme regler, som gælder for ordinære medarbejdermøder. Dog kan der efter anmodning indkaldes til ekstraordinært medarbejdermøde med kortere varsel end 14 dage, hvis mødet afholdes efter ønske fra præsten/en af præsterne i sognet eller mindst to medarbejdere fra hvert sit forhandlingsområde.
Bemærk, at det også vedrørende ekstraordinære medarbejdermøder er kontaktpersonen eller en valgt repræsentant for menighedsrådet, der berammer og leder mødet. Det betyder, at fx kordegnen og kirketjeneren, der ønsker et ekstraordinært medarbejdermøde afholdt, må rette henvendelse til kontaktpersonen herom. Medarbejderne må i den forbindelse oplyse kontaktpersonen om, med hvilken dagsorden de ønsker et ekstraordinært medarbejdermøde afholdt. Kontaktpersonen kan benytte anledningen til samtidig at sætte andre emner på dagsordenen.

Skriftlig dagsorden
Menighedsrådet skal på mindst ét medarbejdermøde årligt orientere om følgende:
·         Kirkens seneste regnskab og budget
·         Planlagte gudstjenester (orientering fra præsten/præsterne) og møder m.v. (orientering fra præster og/eller menighedsråd)
·         Øvrige aktiviteter i sognet
·         Påtænkte bygge- og istandsættelsesarbejder
·         Overvejelser om lokaleforhold og om anskaffelser af inventar og maskiner
·         Fastlagt ferie, fridage og andet planlagt fravær for præster og medarbejdere
·         Arbejdspladsvurdering (APV), herunder status på eventuelle udarbejdede handlingsplaner
·         Regler for valg af medarbejderrepræsentant til menighedsrådet
      Herudover skal den årlige arbejdsmiljødrøftelse, der planlægger og sætter mål for arbejdsmiljøindsatsen, gennemføres på mindst ét medarbejdermøde om året.
På medarbejdermødet kan man endvidere drøfte spørgsmål om:

·         Arbejdstilrettelæggelse
·         Sikkerhedsforanstaltninger
·         Tillid og samarbejde
·         Trivsel og psykisk arbejdsmiljø
·         Retningslinjer for afholdelse af medarbejderudviklingssamtaler (MUS)
·         Principper og retningslinjer for den samlede kompetenceudvikling for medarbejderne samt indsatsen for                                 kompetenceudvikling
·         Retningslinjer for og arbejdsforhold i øvrigt
·         Overordnede linjer vedrørende personale-, løn-, sygefraværs-, senior- og fratrædelsespolitik
·         Andre beslutninger, der kan føre til betydelige ændringer i arbejdets tilrettelæggelse og medarbejdernes                                 ansættelsesforhold, herunder omstillingsprojekter og overvejelser og planer om samarbejde med andre menighedsråd.
Hvis menighedsrådet eller en medarbejder beder om en generel evaluering af det samlede forløb af MU-Samtalerne, skal dette punkt optages på dagsordenen, og der skal således på medarbejdermødet foretages en sådan samlet evaluering.
Ønsker til dagsordenen fra menighedsrådet, præsten/præsterne eller medarbejderne bør i videst muligt omfang tages med.
Konkrete løn- og ansættelsesvilkår og valg blandt ansøgere og indstilling til ledige stillinger kan ikke drøftes på medarbejdermøde.

Fælles medarbejdere
Nogle menighedsråd har i fællesskab ansat medarbejdere. I disse tilfælde kan det ved flertal i hvert enkelt menighedsråd besluttes, at der skal afholdes fælles medarbejdermøde for de menighedsråd, der samarbejder. Et fælles medarbejdermøde træder så i stedet for det lokale medarbejdermøde.
Det er de samarbejdende menighedsråds kontaktpersoner eller en valgt repræsentant for et af menighedsrådene, der fastsætter tid og sted for og leder medarbejdermødet.

Fælles kirkegård
Hvis en kirkegård bestyres af flere menighedsråd i fællesskab, kan – men ikke skal - der holdes medarbejdermøde efter de samme retningslinjer, som gælder for medarbejdermøde i et sogn.
Her deltager to repræsentanter for kirkegårdsbestyrelsen. De pågældende må ikke være ansatte ved kirken eller kirkegården.
Andre fra kirkegårdsbestyrelsen og alle medarbejdere på kirkegården har ret, men ikke pligt, til at deltage i medarbejdermødet.
Kirkegårdsbestyrelsen kan beslutte, at der holdes flere medarbejdermøder om året og/eller, at der skal afholdes ekstraordinært medarbejdermøde.
Der skal desuden holdes ekstraordinært medarbejdermøde, når mindst to medarbejdere fra hvert sit forhandlingsområde ønsker det. De forhandlingsområder, der kan være tale om, er: Foreningen af Danske Kirkegårdsledere, Forbundet af Kirke- og kirkegårdsansatte, HK og 3F. Medarbejderne skal være tjenestemænd, ansat på tjenestemandslignede vilkår eller på overenskomstvilkår.
En af de to repræsentanter for kirkegårdsbestyrelsen fastsætter tid og sted for og leder medarbejdermødet.

Referat fra medarbejdermøderne og eventuel tavshedspligt
Der skal udfærdiges et skriftligt referat af medarbejdermødet, som udleveres til alle medarbejderne. Dette sikrer, at alle får orientering om, hvad der er foregået på mødet.
Kontaktpersonen skal også sørge for løbende at orientere menighedsrådet om drøftelserne på medarbejdermødet.
Deltagerne i medarbejdermødet har i nogle tilfælde tavshedspligt. Medarbejderbekendtgørelsens § 6 er formuleret således:
”Deltagerne i medarbejdermødet har tavshedspligt, når en oplysning ved lov eller anden gyldig bestemmelse er betegnet som fortrolig, eller når det er nødvendigt at hemmeligholde den for at varetage væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser”.
Tavshedspligten kan fx være aktuel, hvis der på et medarbejdermøde orienteres om et kommende bygge- og istandsættelsesarbejde eller anskaffelser. I sådanne sager kan det være til skade for menighedsrådets forhandlinger eller eventuelle tilbudsgivere, hvis oplysningerne videregives.

Kontaktpersonen skal understrege tavshedspligten, når den er aktuel. Det kan også være med til at forebygge misforståelser. Tavshedspligten gælder ikke blot overfor offentligheden, men også overfor bekendte, ægtefæller m.fl.
Til top