Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE

Formandens fortolkning af organisationsaftalen og protokollat for gravere.

Vi bliver med jævne mellemrum mødt med spørgsmål vedr. fortolkningen af vores overenskomst, derfor har vi bestemt at vi i de næste udgaver af ”landsbygraveren” vil gennemgå forskellige emner.
Vi starter i dette nummer med at se lidt på rådighedstid.
Har du specielle problemstillinger som du gerne vil have belyst, så send en mail til kontor@fakk.dk mærket ”spørgekassen”.

Lidt om Rådighedstillæg til organisationsaftale ansatte gravere og hvad det egentligt er det gives for.
  
Navnet rådighedstillæg er på sin vis misvisende, måske især fordi vi kan have svært ved at se bort fra ”det gamle” rådighedstillæg, som var gældende før overgangen til ny overenskomst.
Så for god ordens skyld … der er flere ting der, som det fremgår af det følgende, og som alt sammen indgår i tillægget.

Rådighedstillægget gives for:
1. at stå til rådighed efter organisationsaftalens § 11
(altså op til 30 timers varslet rådighedstid pr. uge for ansatte på fuld tid).
 
2. for at arbejdstiden opgøres med en årsnorm
(1924 timer for en fuldtids ansat minus ferier og fridage).

3. for forpligtelsen til at merarbejde indtil 20 timer i kvartalet i medfør af organisationsaftalens § 12, stk. 2.
(risikoen for at der trods planlægning bliver timer til rest, som ikke kan afvikles). Det skal bemærkes at arbejdsgiveren ikke kan planlægge med timer udover ansættelsens timetal).
 
4. for forskudt arbejdstid.
(der er altså afregnet for de eventuelle skæve arbejdstider som kunne udløse natpenge).
Ansatte som modtager rådighedstillæg, kan ikke modtage natpenge efter organisationsaftalens § 11, stk. 3.
 
Rådighedstillægget og merarbejdsforpligtelsen på 20 timer nedsættes forholdsmæssigt ved ansættelse på nedsat tid.

Rådighedstillægget er differentieret og udgør:
1) 11.100 kr. i årligt grundbeløb (pr. 31. marts 2012) for at stå til rådighed efter stk. 1.
2) 19.700kr. i årligt grundbeløb (pr. 31. marts 2012) for at stå til rådighed efter stk. 1 og for praktisk kirketjeneste.
3) 24.800kr. i årligt grundbeløb (pr. 31. marts 2012) for at stå til rådighed efter stk. 1, for praktisk kirketjeneste og når der endvidere påhviler den ansatte særlige faste fremmøde forpligtelser.

Ansatte, der ikke modtager rådighedstillæg efter stk. 1, er ikke forpligtet til at stå til rådighed efter organisationsaftalens § 11 eller til - i medfør af organisationsaftalens § 12, stk. 2 - at erlægge 20 timers merarbejde i kvartalet forinden, der ydes godtgørelse for merarbejde efter organisationsaftalen
 
Klip fra Organisationsaftalen:
Læs hele org aftalen på www.fakk.dk
(Obs. gælder ikke for tjenestemænd)
 
 §10. Arbejdets tilrettelæggelse
Menighedsrådet oplyser med mindst én måneds varsel tidspunktet for planlagte arbejdsopgaver og faste arbejdstider ved eget og eventuelt andre menighedsråd.
--------
stk. 3. Kirkefunktionæren tilrettelægger sit arbejde ud fra menighedsrådets oplysninger om arbejdsopgaver og fastlagte arbejdstider.
--------
§ 11. Rådighedsforpligtelse
Kirkefunktionærer, der er forpligtet til at stå til rådighed ved eget eller eventuelt andre menighedsråd for arbejdsopgaver, der ikke kan planlægges, jf. § 11, stk. 1, modtager rådighedstillæg, jf. protokollaterne.
Cirkulærebemærkning til § 11, stk. 1:
Med opgaver, der ikke kan planlægges, forstås opgaver, hvor tidspunktet ifølge sagens natur ikke kan være fastlagt, og hvor kirkefunktionæren skal acceptere tidspunkter, som er fastlagt af andre eksempelvis: Begravelse/bisættelse, vielse/kirkelig velsignelse samt nødvendige opgaver som følge af akut sygdom.
For arbejdsopgaver der i sagens natur ikke lader sig planlægge eller kan holdes indenfor bestemte rådighedsintervaller, skal kirkefunktionæren varetage arbejdstidserlæggelsen uafhængigt af bestemmelserne i §§ 10 og 11. Det gælder eksempelvis ved glatførebekæmpelse.
Stk. 2. Rådighedstillægget gives for forpligtelsen til at stå til rådighed i indtil 30 timer ugentligt. ------
Stk. 4. Menighedsrådet oplyser med mindst en måneds varsel tidspunkterne for rådighedsforpligtelsen efter stk. 1 og stk. 2.
Stk. 5. Menighedsrådet skal give kirkefunktionæren meddelelse om faktisk anvendelse af rådighedstjenesten så tidligt som muligt, dog senest kl. 9 samme dag.
 
Organisationsaftalen beskriver i § 10, at menighedsrådet skal varsle alle kendte arbejdsopgaver og tider, og medarbejderen tilrettelægger så selv sit arbejde. Men da der jo er opgaver der i sagens natur ikke lader sig planlægge er der aftalt en rådighedsforpligtigelse. Denne rådighedsforpligtigelse er kun til arbejdsopgaver der ikke kan planlægges. Denne rådighedstid kan max være på 30 timer ugentligt (ved ansættelse på fuld tid).
For deltidsansatte udgør rådighedstiden 30/37 dele af den ugentlige arbejdstid.
f.eks. ansat på 25 timer ugentligt: 25 : 37 * 30 = 20 timers rådighedstid ugentligt. 
Rådighedstiden skal varsles på samme måde som kendte arbejdstider, altså med mindst 1 måneds varsel.  Det vil sige at menighedsrådet skal fastlægge rådighedstiden for hver enkelt medarbejder. Således at denne med en måneds varsel ved på hvilke tider menighedsrådet kan placerer ikke planlægbare opgaver. Det kræver at menighedsrådet i samråd med præst m.fl. fastlægger på hvilke tidspunkter der f.eks. kan afholdes begravelser/bisættelser osv. Det har vist sig at det er en god ide at starte med den/de medarbejdere der har mindst rådighedstid (typisk organister og kirkesangere) der er oftest rigeligt med rådighedstid til gravere. Hvis dit menighedsråd ikke har fastlagt din rådighedstid, så vil vi foreslå at du selv udarbejder et forslag til hvordan den kan placeres og giver den til din kontaktperson.
Hvis der bliver brug for medarbejderen i den varslede rådighedstid, skal medarbejderen selvfølgelig have besked så hurtigt som muligt og senest kl. 09 samme dag. Den sene varslingsfrist er især aktuel for medarbejdere der har afløserforpligtigelser ved andre kirker.
Man kan selvfølgelig ikke have rådighedstid på fridage (hverken faste eller flydende. 

Fastlagt arbejdstid
 
Varslet med 1 måned  

Anvendes til
Alt der kan planlægges f.eks.
Gudstjenester
Møder
Koncerter
Træffetid(typisk 1 time dagligt)
Rådighedstid
 
Fastlægges 1 måned forud Skal varsles anvendt senest samme dag kl.9 Anvendes til:
Arbejdsopgaver der i sagens natur ikke kan planlægges:
Begravelser
Bisættelser
Nøddåb/nødbryllup
Afløsning ved sygdom 
Glatførerbekæmpelse og lign falder uden for aftalen om rådighedstid, men kan selvfølgelig ikke udføres på fridage (hverken faste eller flydende).
Til top