Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE

Aftale om flytning af fast og løs fridag

Uddrag af organisationsaftalen:

§ 12. Arbejdsuge – gældende for gravere
Kirkefunktionæren har ret til 1 fast ugentlig fridag.
Stk. 2. I uger, hvor den faste fridag er sammenfaldende med en søgnehelligdag eller den 24. december, og den ansatte har tjenstlige forpligtelser, henlægges fridagen til en anden dag i samme uge, medmindre et andet tidspunkt aftales mellem menighedsrådet og kirkefunktionæren.
Cirkulærebemærkning til § 12, stk. 2:
Når den faste fridag flyttes i henhold til § 12, stk. 2 ydes der ikke godtgørelse i henhold til § 12, stk. 3.

Stk. 3. Menighedsrådet kan undtagelsesvis og med mindst 1 måneds varsel inddrage den faste fridag. For den inddragne fridag ydes kirkefunktionæren en godtgørelse svarende til 4 timers løn samt afholdelse af en erstatningsfridag. Erstatningsfridagen skal afholdes i samme uge, medmindre andet tidspunkt aftales mellem menighedsrådet og kirkefunktionæren. Kirkefunktionæren har dog ret til - i stedet for godtgørelsen og erstatningsfridagen - at vælge en godtgørelse svarende til 9 timers løn.
Cirkulærebemærkning til § 12, stk. 3:
Godtgørelsen svarende til henholdsvis 4 og 9 timers løn beregnes som henholdsvis 4/1924 og 9/1924 af graverens aktuelle, faste årsløn, dvs. af intervalløn, midlertidige tillæg og rådighedstillæg, eksklusiv pensionsbidrag.

Stk. 4. Ud over den faste fridag, jf. stk. 1, optjener kirkefunktionæren ret til én fridag pr. uge. Denne fridag kan lægges på forskellige ugedage, men skal mindst to gange i kvartalet lægges således, at kirkefunktionæren opnår to sammenhængende fridage lørdage og søndage, medmindre andet aftales mellem kirkefunktionæren og menighedsrådet. Menighedsrådet fastlægger tidspunktet for afholdelsen af fridagen efter drøftelser med kirkefunktionæren.
Cirkulærebemærkning til § 12, stk. 2-4:
Tidspunktet for afholdelse af (erstatnings-)fridagen skal være oplyst til kirkefunktionæren med mindst 1 måneds varsel.
Fridage kan ikke udskydes eller opspares til afholdelse i følgende kvartaler.
Ordningen indebærer, at kirkefunktionæren set over et kvartal har en 5 dages arbejdsuge.
Til top