Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE

Ferielov

Den 1. september 2020 træder en ny ferielov i kraft. Den nye ferielov bygger på et princip om, at ferie optjenes og holdes over samme periode – også kaldet samtidighedsferie.

I forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2018 aftalte de centrale parter, at de nye ferieregler implementeres i staten mv. ved at indgå en ny ferieaftale med tilhørende vejledning. I lyset heraf har Medarbejder- og Kompetence-styrelsen og centralorganisationerne indgået en ny ferieaftale (bilag 1) og revideret ferievejledningen.

Med ferieloven, som træder i kraft 1. september 2020, sker der en række ændringer. Det in-debærer bl.a., at:
 ferie optjenes i perioden fra 1. september til 31. august
 ferie holdes i perioden fra 1. september til 31. december i det efterfølgende år
 betingelserne for udbetaling af feriepenge ved feriehindringer skærpes
 ny metode for feriedifferenceberegning ved ændret beskæftigelsesgrad
 ledelsen og medarbejderen kan indgå aftale om afholdelse af ferie på forskud
 tjenestemænd omfattes af ferieloven

Selvom ferieloven ændrer sig på en række væsentlige punkter, er der regler, som ikke æn-dres. Det gælder bl.a., at:
 ferie optjenes med 2,08 dag pr. måned
 ferie afholdes med 5 dage pr. uge
 hovedferieperioden er fra 1. maj til 30. september
 hovedferie varsles med 3 måneder
 øvrig ferie varsles med 1 måned
 der kan ydes erstatningsferie ved sygdom opstået efter feriens begyndelse
 ledelsen og medarbejderen kan indgå aftale om overførsel af optjente feriedage ud over 4 uger

Parternes ferieaftale er et supplement til ferieloven. Ferieaftalen erstatter således ikke ferieloven, men indeholder bestemmelser, hvor ferieloven suppleres og fraviges.

Ferieaftalen indeholder bl.a. regler om de særlige feriedage, der også er omtalt i denne ferievejledning.

Denne ferievejledning er udarbejdet som en hjælp til anvendelse af ferieaftalen og ferieloven. Ferievejledningen giver et samlet overblik over rettigheder og pligter, som gælder for medarbejdere og arbejdsgivere i staten mv., hvis forhold er reguleret af ferieaftalen.

Læs aftalen her

Læs hele vejledningen her

Læs aftale om betaling af særlig feriegodtgørelse her
Til top