Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE

Satser for befordringsgodtgørelse m.m.

Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2023.

I medfør af Finansministeriets cirkulære af 3. januar 2023 om tjenesterejseaftalen reguleres satserne for godtgørelse af merudgifter på tjenesterejser hver 1. januar. Cirkulæret har virkning fra 1. januar 2023.

Transportgodtgørelse pr. 1. januar 2023

Biler og motorcykler


§ 14. Almindelig godkendt kørsel: 2,19 kr. pr. km.

§ 15. Kørsel i henhold til bemyndigelse:

Indtil 20.000 km i et kalenderår: 3,73 kr. pr. km.

Ud over 20.000 km i et kalenderår: 2,19 kr. pr. km.

§ 16. Kørsel i udlandet: 2,19 kr. pr. km.

Knallerter og cykler

§ 17. Der ydes godtgørelse med 0,61 kr. pr. km. 

​Hent Skattestyrelsens meddelese om taksterne her

Cirkulære om Tjenesterejseaftalen findes her

Punktet om private transportmidler findes på under § 14 og § 15:


Private transportmidler

§ 14. Bil eller motorcykel. For kørsel i privat bil eller på privat motorcykel udbetales godtgørelse pr. km efter lav sats. Satsen fremgår af det til enhver tid gældende satsreguleringscirkulære.

§ 15. Skriftlig kørselsbemyndigelse. Hvis der med en stilling er forbundet regelmæssig kørsel af større omfang og/eller speciel art i privat bil eller på privat motorcykel, kan tjenestestedet udfærdige en skriftlig kørselsbemyndigelse til den ansatte. Bemyndigelsen skal være personlig og indeholde en afgrænsning af de rejser, som kan foretages i henhold til denne.
Stk. 2. For kørsel, der er omfattet af bemyndigelsen, udbetales godtgørelse pr. km efter høj sats, jf. det til enhver tid gældende satsreguleringscirkulære, indtil 20.000 km i et kalenderår, jf. dog § 16. For kørsel ud over 20.000 km udbetales godtgørelse med lav sats.

§ 16. Udlandet. Når privat transportmiddel benyttes på tjenesterejser til og i udlandet, udbetales altid godtgørelse med lav sats.

§ 17. Knallert eller cykel. Ved benyttelse af privat knallert eller cykel udbetales godtgørelse pr. km. Satsen fremgår af det til enhver tid gældende satsreguleringscirkulære.
Stk. 2. Godtgørelsen kan efter et konkret skøn udbetales samlet for en periode, dog højst for ét år ad gangen.
Til top