Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE

Løn og tillæg til gravere

Lønstigning pr. 1. december 2017.

Samtidig kan der eventuelt ske en negativ udmøntning fra privatlønsværnet. Hvorvidt der konkret skal ske en negativ udmøntning afhænger af en særlig beregning der tidligst foretages i løbet af december 2017/januar 2018.
Dette betyder, at vi i øjeblikket ikke ved, om der skal foretages en negativ regulering pr. 1. december 2017 og dermed en reduktion af den aftalte stigning.

Moderniseringsstyrelsen og CFU har ikke aftalt den praktiske håndtering af denne situation. Vi kan konstatere, at Moderniseringsstyrelsen uden dialog med CFU har valgt at udsende en foreløbig lønoversigt og foreløbige pensionstabeller med virkning fra 1. december og heri oplyst, at der efterfølgende kan ske nedregulering af reguleringsprocenten.

Se oversigten her:
Finansministeriets lønoversigt 1 december 2017​

Dette betyder samtidig at nedenstående tabel ikke er rettet til med de nye til og satser. Det bliver de når vi for de gældende lønoversigter sidst i januar 2018.

Dette skrev vi i december 2017. Der sker store forandringer inden for vores lønsystem, og der har vist sig opstartsproblemer. Vi opdatere tabellen når vi får de gældende lønoversigter.

Vi lader dog tabellen stå, da grundbeløbene pr. 31/3-2012 jo stadig er de samme og kan ganges med reguleringsprocenten pr. 1. december 2017: 5,7703

 
                               Interval løngruppe 1                             Interval løngruppe 2
Intervalløn:
(grundbeløb pr. 31/3-2012)
249.025-321.112 kr. årligt
(Fikspunkt - se nedenfor)
262.132-334.218 kr. årligt
(Fikspunkt - se nedenfor)
Lønart 2985 2986
Rådighedstillæg:
(se nedenfor)
Lønart til rådighedstillæg (pensionen breregnes i henhold til den valgte pensionskode på lønart 5320) 2960 2960
Pensionsbidrag (Sampension/STK): 15 % For ansatte, der er fyldt 25 år og har mindst 4 års sammenlagt beskæftigelse i det offentlige før eller efter det 25. år
11,19% For ansatte, der er fyldt 20 år og har mindst 9 måneders sammenlagt beskæftigelse i det offentlige eller har været omfattet af en pensionsordning som led i en tidligere ansættelse.
15 %

eller

11,19%
Lønart
Kode 3 for 15%
Kode 5 for 11,19%)
5320 5320

Gravere ansat den 1. oktober 2009 eller senere skal aflønnes efter ovenstående. Gravere, som var ansat inden den 1. oktober 2009, overgik til aflønning efter ovenstående pr. 1. januar 2010. Tjenestemandsansatte gravere vedbliver at være tjenestemænd og skal aflønnes som tjenestemænd, se Løn og tillæg for tjenestemænd.

Lønnen aftales med den forhandlingsberettigede organisation og alle kirkefunktionærens faste løndele ekskl. rådighedstillæg angives indenfor intervallet. Det er hele den aftalte faste løn, der skal angives indenfor intervallet. Herudover kan der aftales midlertidige tillæg, funktionstillæg eller engangsvederlag. 

Interval løngruppe 1 omfatter ansatte uden gartnerisk uddannelse.

Interval løngruppe 2 omfatter ansatte med krav om gartnerisk uddannelse.

Interval Løngruppe 1:
  • Fikspunktet udgør kr. 249.025 (årligt grundbeløb pr. 31/3-2012) for ansatte i Øvrige land.
  • Fikspunktet udgør kr. 252.957 (årligt grundbeløb pr. 31/3-2012 for ansatte i Hovedstad.
Interval Løngruppe 2:
  • Fikspunktet udgør kr. 275.239 (årligt grundbeløb pr. 31/3-2012) for ansatte i Øvrige land.
  • Fikspunktet udgør kr. 288.345 (årligt grundbeløb pr. 31/3-2012 for ansatte i Hovedstad.
Hovedstad: Hovedstadsområdet og Nordsjælland (stedtillægsområde V og VI)
Øvrige land: Resten af landet (stedtillægsområde II-IV). 

Rådighedstillæg ydes for at stå til rådighed efter organisationsaftalens § 11 og for forpligtelsen til at merarbejde indtil 20 timer i kvartalet i medfør af organisationsaftalens § 12, stk. 2. Gravere modtager desuden rådighedstillæg for at have en årsnorm for opgørelse af arbejdstiden. Rådighedstillægget gives desuden for forskudt arbejdstid. Ansatte som modtager rådighedstillæg, kan ikke modtage natpenge efter organisationsaftalens § 11, stk. 3. Rådighedstillægget og merarbejdsforpligtelsen på 20 timer nedsættes forholdsmæssigt ved ansættelse på nedsat tid.

Rådighedstillægget til gravere udgør i årligt grundbeløb pr. 31/3-2012:
 Kr. 11.100 Lønart 2960 - Kode 1, sats 1 for at stå til rådighed i henhold til ovenstående
 Kr. 19.700 Lønart 2960 - Kode 1, sats 2 for at stå til rådighed i henhold til ovenstående og for praktisk kirketjeneste
 Kr. 24.800 Lønart 2960 - Kode 1, sats 3 for at stå til rådighed i henhold til ovenstående, for praktisk kirketjeneste, og når der endvidere påhviler den ansatte særlige faste fremmødeforpligtelser.

De regulerede beløb pr. 1/4-2017 fremgår af tabellen nedenfor.

Med hensyn til anvisning af fx bidrag til Forenede Gruppeliv, konvertering af pension til løn ved 70 år, anvisning af engangsvederlag og merarbejde mv. henvises til FLØS-vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som graver, som findes på Den Digitale Arbejdsplads (DAP’en) under punktet Stifternes Løncenter for Menighedsråd. 
 
Stillingstype Grundbeløb pr. 31/3-2012 Beløb inkl. procentregulering pr. 1/4 2017
Graver, LG1, bund kr. 249.025 kr. 259.595,00
Graver, LG1, top kr. 321.112 kr. 334.742,00
Graver, LG2, bund kr. 262.132 kr. 273.258,00
Graver, LG2, top kr. 334.218 kr. 348.404,00
Graver, LG1, fikspunkt Øvrig land kr. 249.025 kr. 259.595,00
Graver, LG1, fikspunkt Hovedstadsområdet kr. 252.957 kr. 263.694,00
Graver, LG2, fikspunkt Øvrig land kr. 275.239 kr. 286.922,00
Graver, LG2, fikspunkt Hovedstadsområdet kr. 288.345 kr. 300.584,00
Graver, rådighedstillæg kr. 11.100 kr. 11.571,15
Graver, rådighedstillæg kr. 19.700 kr. 20.536,19
Graver, rådighedstillæg kr. 24.800 kr. 25.852,66
Til top