Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE

Cirkulære om obligatoriske uddannelseskrav for kirkefunktionærer

Omfattet af dette cirkulære er alle, der ansættes i en stilling som kirkefunktionær i folkekirken. Ved kirkefunktionær forstås i dette cirkulære alle, der ansættes af et eller flere menighedsråd eller provstiudvalg.

Introkursus for førstegansansatte i folkekirken
Førstegangsansatte, skal gennemføre introkursus for førstegangsansatte senest 12 måneder efter ansættelse.

For ansatte med mindre end 8 timers ansættelse i gennemsnit pr. uge beslutter ansættelsesmyndigheden, om den ansatte skal deltage.

Der kan søges dispensation, såfremt særlige forhold taler herfor. Dispensationsansøgning behandles af den lokale stiftsadministration.

Obligatorisk uddannelse
Personer, der ansættes i en stilling som kirkefunktionær i folkekirken med kordegne-, kirketjener- eller graverfunktioner eller som kirkegårdsledere med kirketjeneste, skal opfylde uddannelseskravene senest 2 år efter ansættelsen.

Kirkefunktionæren skal gennemføre anden uddannelse, som vedkommendes jobfunktioner i stillingen er afhængig af, når uddannelsen er obligatorisk for den pågældende jobfunktion. Uddannelsen skal være gennemført senest 2 år efter, at funktionen tillægges stillingen.

Kirkeministeriet kan dispensere fra bestemmelserne i stk. 1-2, hvis der foreligger særlige grunde herfor.

Uddannelserne gennemføres så vidt muligt som AMU-aktivitet og udbydes af en af Undervisningsministeriet godkendt uddannelsesinstitution, for tiden primært AMU-Fyn. Undtaget herfra er introkursus for førstegangsansatte, ”Samarbejde, kommunikation og faglig etik”, der udbydes af en af Kirkeministeriet godkendt udbyder.

Der er ingen adgangskrav til uddannelserne.

Menighedsrådet har ansvaret for, at kirkefunktionærer tilmeldes og gennemfører de obligatoriske uddannelser.

Obligatorisk uddannelse for gravere og kirkegårdsledere med kirketjeneste

En kirkefunktionær, der ansættes som graver eller kirkegårdsleder med kirketjeneste, skal gennemføre følgende uddannelser:
 • Procedurer og praktiske forhold ved dødsfald,
 • Præventiv konservering af kirkens udstyr,
 • Vedligeholdelse af kirkens interiør og inventar,
 • Manuel betjening af kirkens tekniske installationer,
 • Tilsyn med kirkebygninger og inventar,
 • Samarbejde, kommunikation og faglig etik,
 • Medvirken ved gudstjeneste/kirkelige handlinger,
 • Klargøring til gudstjeneste/kirkelige handlinger og
 • Tilrettelæggelse af det praktiske arbejde i kirken.

Obligatorisk uddannelse for gravere uden kirketjeneste

En kirkefunktionær, der ansættes som graver uden kirketjeneste, skal gennemføre følgende uddannelser:
 • Procedurer og praktiske forhold ved dødsfald og
 • Samarbejde, kommunikation og faglig etik.

Læs hele cirkulæret her.
Til top