Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE

Håndtering af kister

Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen, som den foreligger, og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område.

Håndtering af kister er en de arbejdsopgaver i folkekirken der kan give udfordringer i arbejdsmiljøet. Kister er som udgangspunkt tunge og uhåndterbare og håndteringen kan medføre uhensigtsmæssige belastninger af kroppen, hvis der ikke anvendes egnede tekniske hjælpemidler.

Hvordan I som menighedsråd skal forholde jer til problematikken afhænger først og fremmest af hvordan kisten kommer til stedet.

Kisten kommer til kirken

Kommer kisten direkte til kirken, er det som udgangspunkt de pårørende, der har ansvaret for at kisten sættes ind og bæres ud af kirken. De pårørende kan anmode bedemanden om at udføre denne opgave.

Kisten kommer til kapellet
Kommer kisten til kapellet, er det som udgangspunkt også de pårørende, der har ansvaret for at kisten bæres ind. De pårørende kan også her anmode bedemanden om at udføre denne opgave. Men er kisten blevet sat i kapellet, har menighedsrådet ansvaret for at flytte kisten fra kapellet til kirken. I praksis vil det betyde, at opgaven påhviler kirkefunktionærerne. For at de kan løse denne opgave er det vigtigt at se på en række forhold, der skal overholdes.

  • Når pårørende/bedemand sætter kisten i kapellet skal den placeres korrekt på en kistevogn eller katafalk. Den må ikke placeres på bukke eller andet hvorfra den skal løftes over på en kistevogn eller katafalk
  • Adgangsvejen fra kapellet til kirken skal være af en beskaffenhed der gør man kan trække/skubbe kistevognen/katafalken uden unødig belastning (er stierne/vejene til at køre på med kistevognen, er der behov for ramper til fx at komme ind i kirken med kistevognen, etc)
  • Arbejdsgiveren skal instruere de ansatte i hvordan arbejdsgaven skal udføres, herunder at kistevogne/katafalker (eller andre tekniske hjælpemidler) bruges korrekt

Det er fra Arbejdstilsynet et krav at håndteringen af kister ved andre lejligheder end under selve ceremonien foretages så der ikke er nogen form for manuel håndtering af kisten.

Kisten kommer ud af kirken

Det er vigtigt at medarbejdere er instrueret og oplært i hvordan kister håndteres både før, under og efter ceremonier og som tidligere skrevet ved arbejdsopgaver med håndtering af kister i al almindelighed.


I forbindelse med begravelsesceremonier vil Arbejdstilsynet af etiske grunde ikke stille krav om brug af tekniske hjælpemidler, når der er pårørende tilstede uagtet om de tager del i håndteringen af kisten eller ej.

Særlige forhold

Der kan i meget få kirker være tilfælde, hvor det ikke er muligt at anvendes egnede tekniske hjælpemidler. Det kan skyldes at der er ekstrem dårlig plads eller tilgængelighed til lokalerne. I de få tilfælde kan man delvist håndtere kisten manuelt, men det kræver at:

  1. der ikke kan findes en egnede teknisk løsning – og mulighederne er undersøgt
  2. den valgte løsning er den mindst belastende – og medarbejderne nøje er instrueret i hvordan den udføres
  3. antallet af ceremonier hvor problemstilingen opstår, er lav (få begravelser)
Hent vejledningen her
Til top